Organisatie

De vereniging heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter en acht leden die een afspiegeling vormen van de branche. Voor de drie sectoren, alle belangrijke dossiers, commissies en de regionale afdelingen is een bestuurslid aanspreekbaar.

Het bestuur en de leden worden ondersteund door een bureau dat geleid wordt door een directeur en gevestigd is in Arnhem. Een belangrijk deel van de bestuurlijke verantwoording en de uitvoering is door het bestuur aan de directeur gedelegeerd.

De verschillende commissies en werkgroepen wisselen kennis uit en adviseren het bestuur. Veel van onze activiteiten worden gedragen door verschillende commissies, platformen en werkgroepen. Deze werkgroepen richten zich op actuele thema's, doen onderzoek of laten onderzoek doen, wisselen kennis uit, adviseren het bestuur en ontwikkelen producten voor de branche.

De vereniging is georganiseerd in vijf regio's, van waaruit activiteiten voor de leden worden georganiseerd en waarin wordt gewerkt aan kennisuitwisseling en verdere professionalisering.

De NVRD is ook internationaal actief. Zo participeert de vereniging in Municipal Waste Europe (MWE) en in de International Solid Waste Associaton (ISWA). Via deze twee organisaties wordt ook op Europees en Globaal niveau gewerkt aan kennisdeling en maatschappelijk verantwoord afvalbeheer vanuit een publiek perspectief.

Samenwerking
De NVRD werkt veel samen met andere organisaties om op deze manier de leden het beste van dienst te kunnen zijn. Om deze reden heeft de NVRD algemene inkoopvoorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten van zaken en/of diensten.

Doordat de voorwaarden vooraf zijn vastgelegd is bekend op welke wijze, wanneer en onder welke condities de zaken en/of diensten worden geleverd.

Bekijk hier de Algemene Inkoopvoorwaarden van de NVRD