Wet milieubeheer

De Wet milieuheer (Wm) omvat het grootste gedeelte van de wetgeving op milieugebied. De Wm is in 1993 ontstaan door de samenvoeging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne met een aantal sectorale wetten zoals de Afvalstoffenwet, de Wet geluidhinder en de Hinderwet. In de loop der jaren is de Wm steeds verder uitgegroeid tot de centrale milieuwet. In het kader van het afvalbeheer is met name hoofdstuk 10 (Afvalstoffen) van de Wm belangrijk. Dit hoofdstuk geeft de wettelijke regelingen voor het Afvalbeheerplan (LAP), het huishoudelijk afval, afvalwater, bedrijfsafval, gevaarlijk afval en het overbrengen van afval naar en uit de Europese Gemeenschap.

De Wm is een zogeheten kaderwet of raamwet, wat wil zeggen dat de wet vooral algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures bevat, maar geen gedetailleerde inhoud. De uitwerking van de wet vindt plaats in Algemene maatregelen van bestuur (AMvB) of Ministeriële regelingen.