Wil je de Algemene Voorwaarden downloaden? Klik dan hier.

Artikel 1: Algemene bepalingen, definities en toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door de NVRD en zijn onderdeel van de overeenkomst.

1.2 Afwijkingen, aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De Sponsor: natuurlijke- of rechtspersoon die aan de NVRD sponsoring (in de ruimte van het woord) toezegt, al dan niet voor een evenement en ongeacht de vorm waarin de sponsoring plaatsvindt.
b. De NVRD: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
c. Het Evenement: het evenement of anderszins ter zake waarvan de overeenkomst tot sponsoring is gesloten.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen De Sponsor en De NVRD.

Artikel 2: Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van De NVRD zijn vrijblijvend, tenzij door De NVRD schriftelijk anders is aangegeven.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van het aanbod c.q. de offerte van De NVRD, alsmede door de mondelinge of schriftelijke toezegging van De Sponsor om deel te nemen als sponsor aan Het Evenement.

Artikel 3: Sponsorvoorwaarden

3.1 De toewijzing en indeling van de ruimten wordt door de NVRD verricht.

3.2 De organisatie heeft het recht om in reeds toegewezen standruimte wijzigingen aan te brengen, indien dit om organisatorische redenen nodig blijkt, zonder dat de deelnemer recht kan doen gelden op vergoeding van schade, in welke vorm of door welke oorzaak die ook kan zijn ontstaan.

3.3 Het gebruik van geluidsinstallaties  – ongeacht het doel – is niet toegestaan.

3.4 Speciale activiteiten buiten de stand zijn niet toegestaan, behoudens vooraf schriftelijke goedkeuring van de NVRD.

3.5 Demonstraties zijn toegestaan binnen de standruimte. Bij eventuele demonstraties met apparatuur mag geen gebruik worden gemaakt van zuurstof- of andere gas bevattende cilinders.

3.6 De Sponsor is verplicht de aanwijzingen namens of van de NVRD en/of de brandweer op te volgen. Alle door De Sponsor gebruikte materialen voor de stand en inrichting moeten voldoen aan de door de brandweer gestelde eisen.

3.7 De NVRD is niet verantwoordelijk voor de goede werking van enige technische installatie noch onderdeel daarvan en kan voor eventuele schade in welke vorm dan ook, welke voor De Sponsor of zijn personeel mocht ontstaan door niet volledige dan wel verkeerd functioneren van bedoelde technische installaties of onderdelen daarvan, niet aansprakelijk worden gesteld.

3.8 Géén gebruik maken van de standruimte geeft géén recht op restitutie van gefactureerde bedragen noch een gedeelte daarvan.

3.9 In zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist De NVRD.

Artikel 4: Betaling

4.1 Alle sponsorbedragen c.q. verschuldigde bedragen zijn exclusief btw.

4.2 De betaling vindt plaats in één termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De verschuldigde bedragen worden door De Sponsor betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities binnen 14 dagen.

4.3 Bij niet tijdige betaling van enig aan De NVRD verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten zijn voor rekening van De Sponsor waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en verzekering

5.1 De NVRD is niet aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, gevolgschade, letselschade en schade door diefstal of verlies, vernieling (aan goederen) door De Sponsor of schade die op andere wijze is geleden.

5.2 De NVRD is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van De NVRD gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van De NVRD, tekortschieten van door De NVRD ingeschakelde derden, maatregelen van de overheid, productieverbod, slecht weer, brand en explosie.

5.3 De Sponsor dient zelf voor verzekering van zijn eigendommen c.q. ingehuurde materialen zorg te dragen.

Artikel 6: Annulering van het evenement

6.1 Indien het evenement om welke reden of oorzaak dan ook wordt geannuleerd, uitgesteld of geen doorgang vindt zal De NVRD geen enkele vergoeding of schade anderszins aan De Sponsor verschuldigd zijn.

6.2 De NVRD zal, in geval van annulering, uitsluitend en op verzoek van De Sponsor aan De Sponsor de betalingen die reeds in verband met de sponsoring van het evenement door De Sponsor  zijn voldaan restitueren.

6.3 In geen geval heeft De Sponsor jegens De NVRD recht op schadevergoeding vanwege annulering van het evenement, noch kan hij vergoeding van enige gemaakte kosten ten behoeve van het evenement vorderen, van de NVRD.

Artikel 7: Ontbinding van de overeenkomst

7.1 De overeenkomst kan niet eenzijdig door De Sponsor worden ontbonden.

7.2 De NVRD is bevoegd de overeenkomst direct te ontbinden indien De Sponsor de richtlijnen en/of aanwijzingen, in het kader van veiligheid niet opvolgt. De eventuele schade die hieruit volgt is voor De Sponsor.

7.3 De NVRD is niet gehouden om door De Sponsor eventuele voldane betalingen te restitueren vanwege ontbinding van de overeenkomst, noch heeft De Sponsor recht op rente of  enige vorm van schadevergoeding vanwege de ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van het intellectueel eigendom met betrekking tot Het Evenement, de naam, de (beeld)merken en de eventuele tekst en (reclame)muziek berusten bij De NVRD. Het is De Sponsor niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen en/of te exploiteren en/of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens schriftelijke toestemming van De NVRD.

8.2 De NVRD kan beeld en/of geluid (laten) opnemen van De Sponsor. De NVRD kan deze opnamen openbaar (laten) maken en/of anderszins (laten) gebruiken, waaronder begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot het publiceren in een door De NVRD uitgegeven tijdschrift en/of door haar geëxploiteerde website en/of enige andere publicatie op welk medium dan ook in het kader van promotiedoeleinden van De NVRD, het Evenement en/of derden. De Sponsor kan aan deze opnamen geen rechten ontlenen.