Wil je de algemene voorwaarden downloaden? Klik dan hier

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de NVRD sluit met betrekking tot (deelname aan) bijeenkomsten en congressen.
 2. De NVRD wordt aangeduid als natuurlijk persoon of rechtspersoon waarmee de NVRD een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een bijeenkomst of congres heeft gesloten wordt aangeduid als deelnemer.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de NVRD de inschrijving van de deelnemer heeft aanvaard. De schriftelijke aanvaarding door de NVRD vindt standaard per email plaats, tenzij de deelnemer niet over een e-mailadres beschikt. In dat geval
  vindt de schriftelijke aanvaarding per post plaats.
 2. Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. NVRD is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor deelnemer toegankelijk te houden.

 

Artikel 3: Betaling

 1. Betaling door deelnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door NVRD aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Als het deelnemersbedrag niet voor aanvang van de bijeenkomst door NVRD is ontvangen, behoudt de NVRD zich het recht voor om deelname aan bijeenkomst of congres te weigeren. In dat geval blijft de betalingsverplichting van deelnemer ongewijzigd bestaan.

 

Artikel 4: Inkoopkenmerk
Wil je dat er een inkoopkenmerk wordt vermeld op de factuur? Geef dit dan aan op het aanmeldformulier. Vul je hier niets in en moet er achteraf toch een kenmerk worden toegevoegd, brengen wij €25,- excl. btw administratiekosten in rekening.

 

Artikel 5: Annulering

 1. Deelnemer heeft de mogelijkheid om een inschrijving via het ledennet of schriftelijk per e-mail te annuleren. De annulering dient per e-mail door ons te worden bevestigd.
 2. Bij annulering vanaf 10 werkdagen voor aanvang van het event is deelnemer het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend. Bij annulering van de inschrijving voor een studiereis geldt een termijn van 20 werkdagen.
 3. NVRD behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de bijeenkomst of congres te annuleren tot vijf dagen voor de geplande datum van de bijeenkomst of het congres, zonder dat NVRD gehouden is tot enige schadevergoeding. Deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als deelnemer hiervan gebruik maakt, dan wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.
 4. Het niet verschijnen op de bijeenkomst of congres zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van de bijeenkomst of congres.
 5. Als deelnemer niet in staat is het event bij te wonen, is deelnemer bevoegd een vervanger aan het event te laten deelnemen.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Hoewel de bijeenkomst, congres of studiereis en/of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk)materiaal met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt NVRD geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van de bijeenkomst, congres of studiereis.
 2. Voor het overige is NVRD aansprakelijk voor de schade, die deelnemer lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan NVRD toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen NVRD is verzekerd dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 3. De in lid 2 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van NVRD.
 4. Wij adviseren in geval van een meerdaags event, zoals bijvoorbeeld een studiereis, een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.
 5. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor geldende reisbescheiden/identificatie voor het land van bestemming.

 

Artikel 7: Kortingen
Groepskortingen zijn alleen van toepassing wanneer de deelnemers in dienst zijn bij de organisatie die de factuur ontvangt. De organisatie ontvangt één factuur voor deze deelnemers. Dit betekent dat de desbetreffende deelnemers hetzelfde inkoopnummer (indien van toepassing) moeten vermelden bij de aanmelding. Als de NVRD de factuur achteraf moet opsplitsen en men niet meer voldoet aan het aantal deelnemers, bijvoorbeeld door meerdere entiteiten, dan komt de groepskorting te vervallen.