Ontwerp en beheer

Ontwerp, inrichting en beheer kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het ontwerp van een openbare ruimte heeft gevolgen voor de wijze van beheer en de daarmee gepaard gaande kosten en (verkeerd) beheer kan anderzijds weer invloed hebben op het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte.

Het ontwerp en het beheerder staan samen voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit wordt bereikt als de ontwerper zich bewust is van de toekomstige beheer- en gebruiksfase en de beheerder zich richt op de instandhouding van het ontwerp en de specifieke kwaliteiten daarvan. Voor het in kaart brengen van de beheerkosten van een ontwerp worden veelal gebruik gemaakt van een beheertoets. Een beheertoets geeft antwoord op de volgende vragen Wat kost het toekomstig onderhoud? Wat betekenen de ontwerpkeuzes voor het toekomstige gebruik en beheer? Is de beoogde onderhoudskwaliteit haalbaar en betaalbaar?