Wij maken werk van circulair

De circulaire economie is een hot item. In een circulaire economie bestaat afval niet meer maar worden alle grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Voor de afvalsector is dit een fundamentele verandering met zowel kansen als bedreigingen. Het project ‘Wij maken werken van circulair’ richt zich vooral op het stimuleren en faciliteren van de rol van gemeenten en publieke afvalbedrijven als inkopers van circulaire producten. Dit idee is tijdens het NVRD-jaarcongres in 2016 ontstaan. Een aantal NVRD leden gaf toen aan op te willen treden als ‘launching customer’ voor circulaire producten om zo de circulaire economie een boost geven. Met veel enthousiasme zijn leden en het bureau de afgelopen tijd aan de slag gegaan. Het project is onderverdeeld in drie deelprojecten, namelijk het circulair inkopen van producten (minicontainers, werkkleding en afvalbakken); een productcatalogus met circulaire initiatieven en het inrichten van proeftuinen.

In het deeltraject inkopen van producten zijn mooie resultaten behaald. Er is een werkgroep aan de gang gegaan met het opstellen van aanbestedingsstukken voor circulaire minicontainers. Inmiddels zijn de aanbestedingsstukken gereed! U treft de stukken hieronder aan. De NVRD roept haar leden op de aanbestedingsstukken te gebruiken bij toekomstige aanbestedingen voor minicontainers. Zo gaan we samen richting circulair.

 

 

De circulaire economie staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Zo is het doel van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Om dit concreet te maken wordt er gewerkt aan vijf Transitieagenda’s, te weten: Biomassa en voedsel; Kunststoffen; Maakindustrie; Bouw; en Consumptiegoederen. Bij deze laatste is de NVRD nauw betrokken. Naast de overheid staat ook de markt niet stil. Dit blijkt onder andere uit de groei van de initiatieven die op de website Circulair Ondernemen staan.

Circulair inkopen

Circulair inkopen is één van de manieren om de circulaire economie te stimuleren. Vooral overheden gebruiken dit instrument om circulair concreet te maken. Zo is er een Greendeal Circulair Inkopen waarbij de deelnemers pilots uitvoeren en van elkaar leren. Pianoo en MVO zijn hier trekkers van. Een belangrijke conclusie van eerdere ervaringen is dat er niet één kant-en-klare aanpak is om circulair in te kopen. Dit hangt van de doelstellingen af van de inkopende partij, het product dat wordt ingekocht en de mogelijkheden die de markt kan bieden.

Wat is circulair?

Een onderliggende vraag die steeds terugkomt bij circulair beleid en circulair inkopen is: Wat is nu echt circulair? En hoe vertaal je dat naar het specifieke inkooptraject? De uitgangspunten van ‘Wij maken werk van circulair’ voor een circulair product zijn:

  1. Producten worden zoveel mogelijk gemaakt van gerecyclede materialen
  2. Tijdens de productie en het gebruik van het product is de belasting op het milieu minimaal en wordt geen schade toegebracht aan mens, dier en natuur
  3. Alle energie die nodig is voor de productie komt van hernieuwbare bronnen
  4. Het product en de grondstoffen behouden zo veel mogelijk hun waarde: het product is na de gebruiksfase herbruikbaar, reparabel en demontabel; en de gebruikte materialen zijn volledig recyclebaar of afbreekbaar tot waardevolle grondstoffen

Deze uitgangspunten zijn onze stip op de horizon waarbij we beseffen dat in de huidige economie het bijna onmogelijk is hier een 100% score op te halen. Maar dit is wel waar we naar toe willen! En al zetten we maar kleine stapjes, ook daarmee komt dat doel dichterbij.