VANG-HHA

Het Programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) is voortgekomen uit de Groene Groeistrategie van het Rijk waarin het beleid is weergegeven om het concurrentievermogen van Nederland te versterken en tegelijkertijd de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie terug te dringen. Inmiddels is VANG onderdeel geworden van het Rijksbrede Programma voor de Circulaire Economie. Het programma VANG- Huishoudelijk Afval (HHA) is het deelprogramma wat zich specifiek bezighoudt met huishoudelijk afval. De doelstellingen hiervoor zijn ontleend aan het Publiek Kader voor Huishoudelijk Afval wat het Rijk, VNG en NVRD in 2014 samen hebben ondertekend. Hierin is een ambitie opgenomen om in 2020 tot 75% afvalscheiding te komen. Deze ambitie is verder geconcretiseerd in een streven om in dat jaar nog maximaal 100 kg restafval (fijn en grof samen) per inwoner te produceren, met een doorontwikkeling naar maximaal 30 kg in 2025. Via het programma VANG-HHA proberen de betrokken partijen deze ambitie te realiseren.

Het programma VANG-HHA is in 2015 tot uitvoering gekomen. Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de periode 2015-2018, wat nu door VNG, NVRD, RWS-Leefomgeving en ministerie I&M gezamenlijk wordt uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit de volgende vier pijlers

  1. motiveren en stimuleren
  2. in staat stellen tot handelen
  3. communicatie en gedrag
  4. ketenaanpak

Deze pijlers zijn verder uitgewerkt in een groot aantal deelactiviteiten. In 2017 werd het lopende uitvoeringsprogramma geëvalueerd en is er een geactualiseerd programma opgesteld voor de periode daarna.

Het uitvoeringsprogramma VANG-HHA probeert gemeenten en afvalbedrijven te stimuleren en te helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat uiteindelijk moet leiden tot het verder verhogen van het niveau van afvalscheiding en het terugdringen van restafval. De doelen van het programma zijn ambitieus. Veel gemeenten werken intussen aan het dichterbij halen van de VANG-doelstellingen. De belangrijkste maatregelen die gemeenten hiertoe nemen zijn de introductie van omgekeerd inzamelen, de introductie van het diftarsysteem en het intensiveren van de inzameling van grondstofstromen. Een aanpak voor afvalscheiding in hoogbouw/ gestapelde bouw en een aanpak voor de scheiding van organisch keukenafval komen daarnaast als aparte thema’s vaak aan de orde.

De NVRD is één van de hoofduitvoerders van het programma VANG-HHA. Activiteiten die de NVRD binnen het programma uitvoert zijn onder meer de coördinatie en uitvoering van het relatiebeheer naar gemeenten en afvalbedrijven, de organisatie van trainingen en workshops, de organisatie van kennisplatforms (zowel digitaal als fysiek), het verzorgen van presentaties voor gemeenten en gemeenteraden, en de ontwikkeling van nieuwe kennisproducten. Ook heeft de NVRD de ketenaanpak voor luiers en matrassen aangezwengeld en neemt daar ook actief aan deel.

Het programma VANG en het Rijksbrede programma voor de Circulaire Economie zijn beleidsplannen.  Deze plannen kunnen mogelijk doorwerken in nieuwe wet- en regelgeving.