De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage, op basis waarvan organisaties moeten rapporteren over hun impact op mens en milieu. Deze duurzaamheidsrapportage zal een vast onderdeel worden van het jaarverslag. Dit betekent dat het succes van een onderneming niet langer alleen gedefinieerd wordt op basis van financiële resultaten, maar ook op basis van duurzaamheid.

De CSRD is één van de maatregelen uit de Europese Green Deal. Hierin heeft de EU zich ten doel gesteld om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent op aarde te zijn. Om dit doel te bereiken moeten er een aantal zaken duidelijk worden, namelijk:
 • Wat duurzame activiteiten zijn (EU Taxonomy)
 • Hoeveel geld naar duurzame activiteiten gaat en de impact daarvan (SFDR)
 • Hoe bedrijven bijdragen aan de verduurzaming van de EU (CSRD)
Deze elementen gaan in de toekomst impact hebben op het verkrijgen van investeringen en subsidies. De CSRD is van toepassing op grote organisaties (BV’s en NV’s) die voldoen aan twee of meer van onderstaande criteria. De Europese definitie van ‘grote’ bedrijven is medio 2023 aangepast. Hierbij zijn de criteria voor de hoogte van de omzet en het balanstotaal verhoogd.
 • Meer dan 250 medewerkers
 • Meer dan 50 miljoen omzet
 • Meer dan 25 miljoen balanstotaal
Dit betekent dat de CSRD ook van toepassing zal zijn op een aantal NVRD leden. Daarnaast is de verwachting dat een dergelijke duurzaamheidsrapportageverplichting ook zal gaan gelden voor kleinere organisaties. Publieke organisaties zijn al gewend om zowel financiële als maatschappelijke belangen mee te nemen in hun bedrijfsvoering. Als NVRD zien we dit dan ook als kans om het goede voorbeeld te geven en samen te komen tot een transparante, duurzame en circulaire samenleving.

Tijdlijn

 • November 2022 nam de Europese Unie de CSRD aan
 • 2023 is een voorbereidingsjaar
 • 2024 treed de CSRD in werking voor de eerste groep beurgenoteerde bedrijven
 • 2025 treed de CSRD in werking voor alle ‘grote’ ondernemingen
 • Daarmee is 2025 ook het eerste boekjaar waarover gerapporteerd moet worden aan de hand van de CSRD kaders. Daarvoor dient dan dus ook de benodigde monitoring en dataverzameling plaats te vinden

 

Onze doelen

Niet alleen voldoen aan de minimale wettelijke verplichting, maar ook…
 • komen tot een uniforme rapportage waarin NVRD-leden (grotendeels) over dezelfde criteria rapporteren en deze op gelijke wijze definiëren
 • dat alle NVRD-leden (zowel verplicht als vrijwillig), voor zover mogelijk, in lijn met de CSRD-kaders communiceren over hun impact op mens en milieu
 • dat de manier waarop de publieke sector invulling geeft aan de CSRD als voorbeeld dient voor private partijen en daarmee bijdraagt aan de duurzame mentaliteitsverandering

Wat wij doen

Binnen het overkoepelende project BrancheStuurInformatie (BSI) is het projectteam CSRD opgericht. Dit projectteam richt zich op twee onderdelen.

In het kader van BSI brengt het projectteam in kaart welke data er binnen de CSRD gerapporteerd moet worden en hoe deze data in het juiste format aangeleverd kan worden aan de ESAP (European Single Access Point).

Daarnaast houdt het CSRD team zich bezig met het voorbereiden van de branche op de implementatie van de CSRD. Dit gebeurt onder andere door:

 • Het distilleren en verstrekken van informatie.
 • Het opstellen van kennisdocumenten. Aangezien de CSRD voor iedereen nieuw is zullen er de komende tijd nog verschillende kennisdocumenten volgen. Hiermee kunnen leden zelf aan de slag met de voorbereidingen.
 • Het organiseren van bijeenkomsten waarbij we met de CSRD-plichtige en geïnteresseerde leden in gesprek gaan over de ontwikkelingen en de collectieve branche aanpak.

Aan de slag

Wil je als lid van de NVRD ook aan de slag met deze duurzaamheidsrapportage? Neem dan contact met ons op en ontvang vrijblijvend meer informatie over hoe jouw organisatie betrokken kan raken bij onze gezamenlijke aanpak. Ook voor vragen over dit onderwerp staan onze experts voor je klaar.

Projectplanning

December 2023

 • CSRD bijeenkomst ‘dubbele materialiteit’ op 6 december
 • Collectieve lijst als startpunt voor de dubbele materialiteitsanalyse
  • Deze lijst biedt een overzicht van duurzaamheidsthema’s die voor de meeste CSRD-plichtige NVRD leden materieel zullen zijn. Deze lijst bespaart de leden werk in het uitvoeren van de eerste analyse. Wel is het belangrijk dat iedere organisatie de lijst toetst aan de eigen situatie.
 • Kennisdocument voor het uitvoeren van de dubbele materialiteitsanalyse
  • De CSRD schrijft geen exacte methode voor om de dubbele materialiteitsanalyse uit te voeren. Om de leden wegwijs te maken in het uitvoeren van deze analyse wordt er een kennisdocument opgeleverd.

Februari / Maart 2024

 • Algemene CSRD bijeenkomst
  • Het doel van deze bijeenkomst is om alle leden – ook de leden die momenteel niet CSRD-plichtig zijn – te informeren over de CSRD, de acties van de NVRD, en hoe zij hierbij betrokken kunnen raken.
 • Plan van aanpak – Leidraad impact berekenen
  • De CSRD bevat vele kwantitatieve elementen waarover gerapporteerd moet worden. Eén van deze data eisen is bijvoorbeeld uitstoot in CO2-equivalenten. Om te komen tot deze data eis zullen er op basis van de bestaande data in de eigen organisatie de nodige berekeningen moeten worden uitgevoerd. Pas wanneer we deze berekeningen op soortgelijke wijze uitvoeren wordt deze data echt vergelijkbaar binnen de branche. Daarom wordt er op basis van de data eisen uit de verschillende ESRS een leidraad opgesteld. Dit geeft organisaties die nog moeten beginnen met dergelijke berekeningen een handvat bij het inrichten van de systemen en biedt organisaties die al verder zijn de mogelijkheid bestaande systemen eventueel in lijn te brengen met de leidraad.

Juni 2024

 • Oplevering – Leidraad impact berekenen

Q3 2024

 • Opleveren ESAP eisen in BSI
  • De CSRD rapportage moet in een specifiek digitaal format worden aangeleverd aan het European Single Access Point (ESAP). De exacte eisen zijn momenteel nog in ontwikkeling, maar worden in Q1 van 2024 verwacht. Daarna zullen deze eisen ook in BSI worden opgenomen.
 • Wegwijzer CSRD implementatie
  • Om ervoor te zorgen dat de CSRD ook breder in de branche kan worden toegepast zal er een wegwijzer worden opgesteld. Dit biedt één plek waar men van A tot Z de benodigde documentatie en tips/tricks vindt om aan de slag te gaan met de CSRD.

NVRD aanspreekpunt

Gerjan den Hertog

CSRD

Gerelateerde dossiers

BrancheStuurInformatie (BSI)