Sinds januari 2023 staat lachgas op lijst II van de Opiumwet. Daarmee is het verboden om het gas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te verkopen of in bezit te hebben. Het doel van dit verbod is het terugdringen van recreatief gebruik van lachgas. Een onvoorzien gevolg van het verbod is een toename van gedumpte lachgascilinders in de openbare ruimte, of in verschillende afvalstromen, voornamelijk in het restafval.

Al onze leden zien sinds 1 januari 2023 een significante toename van het aantreffen van lachgascilinders in de openbare ruimte. Voorheen kwam dit vrijwel niet voor. Deze dumpingen zijn niet alleen schadelijk voor de natuur, maar brengen ook andere risico’s en uitdagingen met zich mee. Zo kunnen cilinders in het restafval bijvoorbeeld zorgen voor gevaarlijke situaties, zoals ontploffingen in kraakperswagens, op overslaglocaties of in de verbrandingsovens. Gevaarlijk voor onze medewerkers en onnodig duur doordat materieel beschadigd raakt en gerepareerd moet worden.

Om tot oplossingen te komen vinden er op regelmatige basis gesprekken plaats met de verantwoordelijke ministeries en de landelijke politie. De huidige stand van zaken is nu dat gemeenten en hun publieke bedrijven afgedankte lachgascilinders in het zwerfafval mogen oppakken, vervoeren en verwerken, omdat ze mogen worden beschouwd als afval in plaats van drugs. Hiervoor heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid deze brief opgesteld. Uiteraard is het van belang om bij het inzamelen van de cilinders rekening te houden met de veiligheidsnormen.

Onze doelen

 • De Rijksoverheid steunt onze sector niet alleen op papier, maar ook door financiële compensatie voor de geleden schade en inleverpremies.
 • Coulance van omgevingsdiensten
 • In Europees verband kijken we hoe de onveilige verpakkingen geweerd kunnen worden.
 • Een grondige evaluatie van het lachgasverbod (in 2024)

Wat wij doen

 • Wekelijks overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de landelijke Politie en de Vereniging Afvalbedrijven om te komen tot een oplossing voor de problematiek.
 • Verzamelen van kennis en informatie over de uitvoeringspraktijk bij onze leden en het delen hiervan met relevante partners.
 • Volgen van de laatste ontwikkelingen in beleid en regelgeving op het gebied van lachgas en meepraten over de invulling hiervan.
 • Delen van kennis en informatie over lachgas met onze leden.

Overlegstructuren

 • Stuurgroep Goed Werkgeverschap & Publiek Ondernemerschap

Betrokken organisaties

 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Landelijke Politie
 • Vereniging Afvalbedrijven

Lachgas leidt tot grote schade bij Twence

Vibeke Helder van HVC over lachgascilinders

NVRD aanspreekpunt

Janneke Bolijn

Beleidsadviseur

Het laatste nieuws

 • Afvalsector is kwaad: geen financiële steun voor lachgasproblematiek

 • Lachgas inzet NVRD bij begrotings-behandeling I&W

 • Lever ‘m veilig in: publiekscampagne lachgascilinders gelanceerd

 • Update lachgasdossier: probleem blijft nijpend

 • Oproep aan Europese Commissie: actie tegen lachgas

 • Toolkit gemeenten en afvalinzamelaars omgang lachgascilinders

 • Lachgasproblematiek in het nieuws

 • Noodgreep door afvalsector: milieustraat opent deuren voor illegale lachgascilinders