NVRDDossiersDossier

Skip Navigation Linksdefault

Het belang van beheer

Categorie: Schone en aantrekkelijke leefomgeving
De openbare ruimte is het bindmiddel in onze samenleving. Het vormt de basis voor het openbare leven. Het is de plek waar mensen elkaar ontmoeten, naar hun werk gaan, spelen, sporten en ontspannen. Het beheer van de openbare ruimte is daarmee één van de belangrijkste werkterreinen van een gemeente.

​Het belang van beheer zal toenemen als we de openbare ruimte gaan zien als middel om de brede maatschappelijke uitdagingen van dit moment in aan te pakken. De NVRD wil in de waarde en het belang van beheer aantonen, laten zien aan welke maatschappelijke opgaven de openbare ruimte bijdraagt en waar kansen liggen voor de sector. Op die manier brengen we de waarde van het beheer van de openbare ruimte in beeld. Dit doen we samen met Stadswerk.

Actuele stand van zaken/ontwikkelingen

​Thema’s als hittestress, wateroverlast, circulaire economie en biodiversiteit staan momenteel stuk voor stuk hoog op de agenda. Slim beheer draagt bij aan het oplossen van deze grote maatschappelijke uitdagingen. Sterker nog, slim beheer is noodzakelijk om veel van de doelstellingen te behalen. Tegelijkertijd zijn grote delen van de infrastructuur, woningen, beplantingen en andere delen van de fysieke leefomgeving die in de naoorlogse periode zijn gebouwd nu aan vervanging toe. Dit is daarom hét moment om de verbinding te zoeken tussen de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en de maatschappelijke opgaven op andere beleidsterreinen. Het is zaak als beheerder deze kansen met beide handen aan te grijpen.

Slim beheer van de openbare ruimte kan een bijdrage leveren aan een groot aantal thema’s:

  • Energietransitie
  • Verstedelijking en krimp
  • Klimaatadaptatie
  • Veiligheid
  • Gezondheid
  • Participatie en zelfbeheer
  • Circulaire economie
  • Biodiversiteit
  • Mobiliteit en toegankelijkheid
  • Inclusieve samenleving

Op welke wijze dit kan, hebben we weergegeven in de brochure: Verhaal van BOR.

Betekenis voor gemeenten en publieke bedrijven

Door met beheer van de openbare ruimte aan te haken bij maatschappelijk belangrijke thema’s stijgt de maatschappelijk en bestuurlijke relevantie van de beheerder. Hierdoor komen budgetten minder snel onder druk te staan, heeft de beheerder de mogelijkheid zelf zaken te agenderen en de kans om vroeg in het besluitvormingsproces als volwaardige gesprekspartner mee te praten.

Verbinden
Stadsbeheerders hebben een unieke positie. We zijn dagelijks actief in de buitenruimte en fungeren zoals de ogen en oren van de stad. Verder hebben we de mogelijkheid in eigen ‘achtertuin’ te experimenteren met het verbinden van maatschappelijke thema’s. Tenslotte hebben we de verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervanging van stedelijke systemen van water, tot groen, grondstoffen en energie en daarmee de know-how, middelen en uitvoeringskracht om succesvolle pilots op te schalen.

De toekomst van onze sector ligt in het voortdurend vernieuwen en het leveren van toegevoegde waarde op de maatschappelijke uitdagingen en aan te sluiten bij de wensen/behoeften van de burger. Als netwerkorganisaties werken we hierbij samen met wisselende partners aan meerdere gemeenschappelijke doelen of belangen.

Synergie
Voor publieke bedrijven biedt de taakverbreding naar beheer en de verbinding met andere beleidsterreinen de mogelijkheid om synergievoordelen te realiseren. Zo bieden ze meerwaarde voor hun aandeelhouders, onderscheiden ze zich van de markt en, in een maatschappij waar steeds minder afval zal vrijkomen, zorgen ze voor continuïteit en bedrijfszekerheid. Gemeenten hebben de kans om de aandacht te verschuiven van het dagelijkse fysieke beheer naar daadwerkelijke regie over de grote stedelijke uitdagingen.

Standpunten / Wat doet de NVRD

​De NVRD en vereniging Stadswerk hebben de brochure ‘Beheer doet er toe’ samen uitgebracht om het belang van beheer van de openbare ruimte op de kaart te zetten. Met de brochure willen we de beheerders een instrument in handen geven om het gesprek aan te gaan met collega’s en samenwerkingspartners.