NVRDDossiersDossier

Skip Navigation Linksdefault

Toolbox voor wethouders en raadsleden

Categorie: Overig
Nederland is binnen Europa één van de koplopers op het gebied van recycling, maar er zijn nog genoeg uitdagingen om het doel dat de Rijksoverheid heeft gesteld te halen: volledig circulair in 2050. Onderdeel van de circulaire economie is de gemeentelijke verantwoordelijkheid rondom afvalbeleid.

De afvalwereld is complex. Wij helpen gemeenten, wethouders en raadsleden dan ook graag bij het vormen van afvalbeleid. Dit doen we onder andere met onderstaande handige toolbox.

Handreiking afvalbeleid gemeenten

Als NVRD hebben wij een handreiking Afvalbeleid Gemeenten gepubliceerd die onafhankelijke objectieve informatie bevat ter ondersteuning bij vragen als:
  • Hoe kun je afvalbeleid vormgeven?
  • Welke concrete instrumenten bestaan er?
  • Wat leren andere gemeenten ons?
Daarnaast is er ook een infographic beschikbaar die dieper ingaat op de bron- nascheidingsroute.

Afvalscheiding op scholen

Afvalscheiding op scholen is een onderwerp dat bij veel leden van de NVRD leeft. De NVRD heeft een speciaal dossier over dit onderwerp. Het dossier bevat onder andere een uitgebreide leidraad waarin leden worden geïnformeerd over de afwegingen en de stappen die doorlopen moeten worden voor een zorgvuldige besluitvorming bij het aanbieden van afvalscheiding op scholen en maatschappelijke organisaties. Ook hebben we onlangs een webinar georganiseerd over afvalscheiding op scholen. Het webinar is terug te kijken via ons YouTube kanaal.

Factsheet Effectieve aanpak van bijplaatsingen

Een bijplaatsing is afval dat naast of nabij een afvalinzamelsysteem wordt geplaatst in plaats van erin, zonder dat hierover een afspraak is gemaakt met de afvalinzamelaar. Het bijgeplaatste afval leidt tot meer zwerfvuil en verloedering van de openbare ruimte. 

Via deze factsheet geven we u meer inzicht in de oorzaken en dragen we mogelijke oplossingsrichtingen aan. 



Factsheet Diftar

Om ervoor te zorgen dat bewoners (beter) afval gaan scheiden, heeft u als gemeente grofweg drie instrumenten voor handen: communicatie, service en financiële prikkels. Waar goede communicatie er met name voor zorgt dat intrinsiek gemotiveerde mensen afval gaan scheiden, sturen service-instrumenten (bijv. inzamelfrequentie en nabijheid van containers) het gedrag van bewoners die gevoelig zijn voor gemak. Daarnaast hebben gemeenten de mogelijkheid om inwoners financieel te stimuleren hun afval te scheiden. De meest toegepaste en effectieve vorm van een financiële prikkel is het gedifferentieerd tarief, kortweg 'diftar'. 

In onze Factsheet Diftar leest u meer over de verschillende vormen van diftar, de resultaten en enkele aandachtspunten. 



Factsheet Handvatten gemeentelijk afvalpreventiebeleid

Voorkomen is beter dan verwerken. Het voorkomen van afval is nog beter voor het milieu dan afval scheiden en recyclen. Het bespaart grondstoffen, energie en draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie. Des te hoger op de R-ladder, des te hoger de mate van circulariteit.

In deze factsheet geven we u enkele handvatten ter ondersteuning van uw gemeentelijk afvalpreventiebeleid. 






Factsheet Emissievrije afvalinzameling

Veel gemeenten hebben al milieuzones en er zijn veel plannen om deze uit te breiden en nog ‘strenger’ te maken. Ook zijn er plannen om te gaan werken met emissievrije zones, met name in binnensteden. In deze emissievrije zones moet ook afval worden ingezameld. De vrachtwagens waarmee het grootste deel wordt ingezameld moeten dan dus ook emissievrij zijn. En daar zitten een aantal uitdaging. 

U leest er meer over in het volgende factsheet

Factsheet Luiers

​Gemiddeld 8% van het totale restafval per persoon in Nederland bestaat uit luiers en incontinentiemateriaal. Dit is een enorme afvalberg waarvan 92,5% op dit moment in de verbrandingsoven terecht komt vanwege te weinig verwerkingscapaciteit. Het overige percentage wordt gescheiden ingezameld en verwerkt bij ARN, op dit moment de enige recyclinginstallatie in Nederland.

Luierrecycling is beter dan verbranden, er wordt namelijk bespaard in CO2 uitstoot. CE Delft heeft berekend dat luierrecycling t.o.v. verbranding een klimaatwinst oplevert van ~480 kg CO2 per ton gerecycled luiermateriaal.

Kijk daarom hier wat u kan doen!

Van Afval Naar Grondstof

​Te veel waardevolle grondstoffen worden nog dagelijks verbrand. Ook in het huishoudelijk afval. Als we in Nederland op termijn volledig circulair willen zijn moet dit veranderen. Dit doen we sinds een aantal jaren met het programma Van Afval Naar Grondstoffen (VANG-huishoudelijk afval). 

Het programma is gericht op gemeenten en ondersteunt bij het circulair maken als het gaat om afvalscheiding van huishoudelijk afval. De afgelopen tijd zijn met dit programma al forse stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Ook in de komende jaren is er nog een flinke inzet van gemeenten nodig. In 2022 is dit landelijke VANG-programma herijkt tot en met 2025.

Klik hier en lees meer!