NVRDDossiersDossier

Skip Navigation Linksdefault

Veiligheid

Categorie: Goed werkgeverschap
De sector Afvalbeheer staat nog altijd in de top drie meest risicovolle sectoren. Een hoge notering waar de NVRD graag afstand van wil doen. Door in te zetten op veiligheid willen we ervoor zorgen dat het aantal ongevallen in onze sector afneemt. Zodat iedere medewerker in onze branche aan het einde van iedere werkdag weer ongedeerd naar huis gaat.

​Dit doen we door het bewustzijn rondom veiligheid te vergroten, ongevallen in kaart te brengen en maatregelen actueel te houden. 

Actuele stand van zaken en ontwikkelingen

Week van de Veiligheid 2021
De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) organiseert van 31 mei tot en met 4 juni wederom de Week van de Veiligheid. Tijdens de week staat veilig en gezond werken in de afvalbranche centraal. Bedrijven vragen op een of meer dagen, op verschillende manieren extra aandacht voor de afgesproken arboregels waaraan niet alleen medewerkers zich moeten houden, maar ook leveranciers, inhuurkrachten, bezoekers en klanten. Ook wordt aandacht gegeven aan de consequenties van onveilig werk.

Protocol werken in de anderhalvemetersamenleving
Meteen na de uitbraak van het coronavirus in Nederland is de afval- en reinigingssector actief aan de slag gegaan met het treffen van maatregelen. Organisaties beschermen medewerkers tegen besmetting met het coronavirus en garanderen de continuïteit van inzameling en verwerking van afval. De branche is immers aangewezen als vitale sector.

De NVRD ondersteunt haar leden hier graag in. Daarom heeft zij, in samenwerking met verschillende partijen, het protocol voor werken in de anderhalvemetersamenleving ontwikkeld. Het protocol geeft handvatten hoe en op welk moment welke maatregelen te treffen om de kans op besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Het biedt organisaties de basis voor het opstellen van een eigen werkprotocol op maat, want geen enkele organisatie is hetzelfde.  


Betekenis voor gemeenten en afvalbedrijven

​Afvalbeheer staat al jaren hoog op de lijst met beroepen waarin relatief de meeste ongevallen gebeuren. Ook in 2020 was de sector koploper: per 100.000 banen krijgen hier de meeste werknemers te maken met een ongeval. Dit concludeert de Inspectie SZW in de Monitor Arbeidsongevallen 2020. In de Eindrapportage Sector Afval 2010-2015 noteerde de inspectie al dat 'afvalsector de afgelopen jaren actief aan de slag is gegaan met het nemen van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. Echter, gezien het nog steeds hoge ongevalcijfer blijken de maatregelen onvoldoende geborgd te zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering op de werkvloer. Ook het blijvend hoge risico op blootstelling aan toxische stoffen en biologische agentia vraagt om veel zorg en aandacht. De Inspectie roept hierbij de sector dan ook nadrukkelijk op om nog krachtiger de ingezette lijn voort te zetten en de komende jaren nog meer verbeteringen door te voeren.'

Het blijft voor de NVRD en haar leden zaak om veiligheid de hoogste prioriteit te geven. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de Arbocatalogus Afvalbranche, dé standaard voor veilig en gezond werken. De NVRD draagt actief bij aan het optimaliseren van deze arbocatalogus, zodat veilig en gezond werken concreet wordt ingevuld. 

Standpunten / Wat doet de NVRD

Arbocatalogus Afvalbranche
De Arbocatalogus Afvalbranche is een overkoepelend naslagwerk waarin men maatregelen rondom arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid terug kan vinden. Uiteraard is deze arbocatalogus specifiek toegesneden op de activiteiten in de afvalbranche.

Sociale partners, brancheorganisaties, bedrijven en werknemers werken samen aan de Arbocatalogus Afvalbranche. Zij vormen samen de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche. Deze stichting heeft als doel om de Arbocatalogus Afvalbranche actueel te houden, verder te ontwikkelen en het gebruik ervan te bevorderen.

De NVRD maakt deel uit van de inhoudelijke werkgroep Inzameling, Beheer en Onderhoud (IBO), het bestuur van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche en de Afstemmende Werkgroep.

https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/

Week van de Veiligheid
De eerste week van juni staat jaarlijks in het teken van veiligheid in de afvalbranche. Tijdens de Week van de Veiligheid ondernemen de bij de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche aangesloten partijen zelf actie en stimuleren hun achterbannen activiteiten te organiseren die veilig en gezond werken onder de aandacht brengen. Door tijdens de Week van de Veiligheid gezamenlijk, op hetzelfde moment en in de volle breedte extra aandacht daarvoor te vragen, wordt het effect ervan versterkt. Het evenement beoogt de sector op de kaart te zetten als branche die zijn verantwoordelijkheid neemt en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan.

Ongevallenenquête
In 2019 sloot de NVRD zich aan bij het uitvoeren van de Ongevallenenquête. Met deze jaarlijkse enquête willen we meer inzicht krijgen in de ongevallen die in onze branche plaats vinden. Zo kunnen we zorgen dat risico’s beter inzichtelijk worden en gericht maatregelen kunnen worden ontwikkeld.