Hoofdstuk 1: Inleiding

Het begon allemaal met een burger die het er niet mee eens was dat de ondergrondse afvalcontainer waar hij zijn afval naar toe moest brengen, enkel geopend kon worden met een adresgebonden afvalpas. Hiermee zou de gemeente immers informatie over hem verzamelen. Een procedure hierover tussen de burger en de gemeente, deed veel stof opwaaien in afval land. Want de Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde dat de gemeente op ongeoorloofde wijze persoonsgegevens (ledigingsgegevens) opsloeg op de ondergrondse afvalcontainers. Er ontstond onduidelijkheid over wat wel en wat niet mag wanneer afvalinzamelaars persoonsgegevens registreren bij de uitvoering van hun taak. De NVRD heeft een werkgroep opgericht met als doel die onduidelijkheid zoveel als mogelijk weg te nemen. De behoefte aan deze werkgroep werd nog vergroot door het inwerking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

De werkgroep privacy van de NVRD heeft voor de vier verschillende inzamelmiddelen / methoden – minicontainers, ondergrondse afvalcontainers, milieustraten en grof vuil op afspraak – in kaart gebracht welke gegevens hiermee worden verzameld en met welk doel. Per registratie-item is, in overleg met de advocaten van Hekkelman advocaten, in kaart gebracht in hoeverre de desbetreffende registratie risicovol zou kunnen zijn gelet op de geldende privacywetgeving. Met privacyregelgeving wordt in deze Factsheet specifiek gedoeld op de regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens, zoals de AVG en de Uitvoeringswet op de AVG. Regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de ruime zin, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Grondwet worden hier buiten beschouwing gelaten. De reden daarvan is dat het hier specifiek gaat om registratie-items. Dat ziet op de verwerking van persoonsgegevens.

In hoofdstuk 2 van de factsheet treft u het begrippenkader van de privacywetgeving aan. U kunt klikken op het begrip waarover u meer informatie wenst. In hoofdstuk drie worden de registratie-items genoemd die door de werkgroep als niet risicovol zijn aangemerkt. In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van een ‘vraag en antwoord-vorm’ toegelicht hoe moet worden omgegaan met registratie-items die door de werkgroep als risicovol worden aangemerkt. Daarbij wordt regelmatig terugverwezen naar de begrippen uit hoofdstuk 2.

Naast deze Factsheet wijzen we ook graag naar het Stappenplan gebruik persoonsgegevens voor afvalbeleid (1) dat is opgesteld vanuit het VANG-HHA programma in een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, NVRD en Hekkelman advocaten en notarissen. Daarin zijn de verschillende stappen opgenomen die gezet moeten worden voordat overgegaan wordt op een nieuwe verwerking van persoonsgegevens. In het stappenplan is het voorbeeld gebruikt van het identificeren en benaderen van nul- of veel-aanbieders, al dan niet in combinatie met het controleren van de inhoud van minicontainers. Zowel voor het gebruiken van reeds verzamelde gegevens, zoals stortgegevens, als voor het gaan verzamelen van gegevens die nog niet werden verzameld, zoals afvalgegevens, biedt het stappenplan de benodigde handvatten. Deze Factsheet en het Stappenplan kunnen goed samen gebruikt worden om de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling in overeenstemming te brengen met de AVG.