Doordat mensen meer zijn gaan thuiswerken is vooral het aanbod van restafval gestegen. Veel gemeenten hebben verwerkingscontracten met een variabel tarief en dat tarief is door het grotere aanbod gestegen. Tegelijkertijd zijn de vergoedingen die gemeenten voor recyclebare stromen ontvangen gedaald, ook door de toename ervan.

Voor de ondersteuning van handhaving- en toezichtsorganisaties is daarnaast 60 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit geld is bedoeld voor 'tijdelijke coronabanen', zoals toezichthouders die de weg wijzen of mondkapjes uitdelen, en de extra inzet van mensen voor bijvoorbeeld huisvuilzakkencontrole.

2021De compensatie-afspraken gelden voor 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Voor de periode daarna zal met de lagere overheden worden overlegd over reële compensatie, schrijft de minister.

InkomstendervingMinister Ollongren schrijft verder dat het kabinet zich ervan bewust is dat gemeenten onder financiële druk staan, los gezien van de coronacrisis. Volgens de minister heeft de financiële positie van gemeenten de aandacht van het kabinet. De totale inkomstenderving van gemeenten door de coronacrisis zal verder oplopen. In augustus was hiervoor al 100 miljoen euro gereserveerd door het rijk, nu wordt die reservering verhoogd tot in totaal 250 miljoen euro. De definitieve compensatie wordt in 2021 bepaald op basis van de jaarrekeningcijfers over 2020.

Bron: Afvalonline

Zie ook: https://vng.nl/nieuws/aanvullende-afspraken-coronacompensatie