Doel van de Nederlandse sorteerders is om met elkaar een eenduidige acceptatieprocedure vast te stellen. De status van deze factsheet leidt in de praktijk wel tot vragen bij leden van de NVRD. In bestaande sorteercontracten zijn namelijk al afspraken gemaakt over de acceptatiecriteria, het sorteerrendement en de vervuiling van de aangeleverde P(M)D-fractie. Deze afspraken in bestaande contracten gelden nog steeds als uitgangspunt tussen contractpartijen. Eventuele nieuwe of aanvullende acceptatiecriteria zullen dan ook eerst tussen gemeenten/uitvoeringsorganisaties enerzijds en de sorteerders anderzijds moeten worden overeengekomen. Uiteraard kunnen gemeenten vrijwillig wel een bijdrage leveren door in de communicatie aandacht te besteden aan stoorstoffen zoals medisch afval, slachtafval, gevaarlijk afval, incontinentiemateriaal etc.