In 2019 is 1,6 miljoen ton gft-afval gecomposteerd, 7,4 miljoen ton afval verbrand en 2,3 miljoen ton afval (netto) gestort. en. In totaal is 3,0 miljoen ton grond verwerkt. De verwerking van baggerspecie is met 6,1 miljoen ton afgenomen tot een totaal van 2,8 miljoen ton. Dit blijkt uit de rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2019’ van de Werkgroep Afvalregistratie.

Composteren en vergistenDe verwerking van gft-afval is met 5% toegenomen. In totaal is in 2019 1,8 miljoen ton afval bij gft-verwerkers verwerkt. Naast 1,5 miljoen ton gft-afval betreft dit onder meer groenafval en swill (keukenafval en etensresten van horeca). In 2019 is 0,7 miljoen ton compost geleverd. Dit is een afname van 2% ten opzichte van 2018. In vergistingsinstallaties is 0,5 miljoen ton gft-afval verwerkt. Hierbij wordt voorafgaand aan het composteerproces eerst biogas gemaakt, dat wordt gebruikt voor de opwekking van energie.

VerbrandenDe totale hoeveelheid verbrand restafval in Nederlandse installaties bedraagt in 2019 in totaal 7,4 miljoen ton. Dit is een daling van 1% ten opzichte van 2018. 5,8 miljoen ton daarvan komt uit Nederland, een stijging van 2%. 1,5 miljoen ton komt uit het buitenland, een daling van 12%. De energie uit de Nederlandse installaties wordt onder meer geleverd als warmte aan industrie en kassen, en gebruikt als stadsverwarming. Deze geproduceerde energie is in 2019 gelijk gebleven aan het jaar ervoor.

StortenIn 2019 is het storten van afval met 13% afgenomen tot 2,8 miljoen ton. 2,3 miljoen ton is daadwerkelijk gestort en 0,5 miljoen ton is toegepast als bouwstof zoals vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. Ten opzichte van 2018 zijn vooral minder bedrijfsafval, grondreinigingsresidu, shredderafval, asbest en afval van communale RWZI’s gestort.

Afvalverwerking in Nederland in het algemeenIn Nederland ontstaat jaarlijks ongeveer 60 miljoen ton afval. Dit wordt op verschillende manieren verwerkt. Ongeveer 80% wordt gerecycled. Het composteren en vergisten van gft-afval valt onder recyclen. Het grootste deel van de rest wordt verbrand in afvalverbrandingsinstallaties, waarbij energie en grondstoffen worden teruggewonnen. Het afval dat niet gerecycled of verbrand kan worden, wordt milieuverantwoord gestort. In het rapport ’Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2019’ staan gegevens over het verbranden en storten van afval, en over het verwerken van gft-afval. Composteerders van (uitsluitend) groenafval worden niet geënquêteerd voor de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie. Ook is de verwerking van grond en baggerspecie opgenomen in het rapport. Deze twee stromen worden niet meegenomen in de totale hoeveelheid afval die ontstaat in Nederland.

Een exemplaar van het rapport ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2019’ is te downloaden via deze link.