NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Bestuursleden (M/V) gezocht voor de NVRD

Datum: 06-06-2019
De NVRD zoekt bestuursleden. 3 in totaal. Bent of kent u iemand die een actieve bijdrage wil leveren in het bestuur van de NVRD en hiervoor de kwaliteiten heeft? Het bestuur vraagt om, bij interesse in onderstaande profielen, dit kenbaar te maken. Mogelijk geschikte kandidaten kunnen ook worden aangedragen.

Het bestuur:

  • stelt de strategische doelen van de NVRD vast;
  • is verantwoordelijk voor het bepalen van de aard en omvang van de belangrijke risico’s die men wil nemen om de strategische, publieke en maatschappelijke doelen te bereiken;
  • stelt een conceptbegroting ten behoeve van het daaropvolgende jaar vast en legt deze begroting ter goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering;
  • ziet toe op het onderkennen en beheersen van risico’s alsmede het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening en het ter goedkeuring voorleggen van deze jaarrekening aan de Algemene Ledenvergadering;
  • is verantwoordelijk voor een aparte en onafhankelijke positionering van de controllingfunctie in de bedrijfsvoering van de NVRD. Deze functie wordt door het bestuur belegd bij een externe accountant. De externe accountant wordt op tijd door het bestuur betrokken bij strategie- en uitvoeringsbesluiten met substantiële financiële gevolgen.
  • ziet toe op de reputatie van de NVRD en de naleving van wet- en regelgeving.

Bij het vaststellen van de strategische doelen en het uitvoeren daarvan wordt het bestuur ondersteund door een professioneel bureau, het bureau van de NVRD, dat onder leiding staat van een directeur. Het bestuur legt belangrijke beslissingen en strategische documenten ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden maar een vastgestelde vergoeding voor de in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Voor de bestuursvoorzitter kan hier, gehoord de ALV, een uitzondering gemaakt worden.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur streeft bij de omvang en samenstelling naar een gediversifieerde en evenwichtige samenstelling. Het bestuur heeft een dusdanige samenstelling van bestuurders dat geen individu of kleine groep de boventoon kan voeren bij de besluitvorming. Daarbij is van belang dat het bestuur een afspiegeling vormt van de verschillende leden met een stemrecht binnen de NVRD (gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en door publiekrechtelijke organen gedomineerde bedrijven). Daarbij wordt gezorgd voor voldoende regionale spreiding en de aanwezigheid van voldoende verschillende kennisachtergronden.

De bestuursleden
De bestuursleden zijn actief betrokken bij de NVRD, vervullen verschillende rollen binnen de vereniging en laten zich aanspreken op hun verantwoordelijkheden binnen de vereniging en het bestuur. Binnen het bestuur wordt een onderverdeling gemaakt van belangrijke dossiers / projecten die binnen de NVRD een rol spelen. Ieder bestuurslid wordt belast met een portefeuille van bepaalde dossiers / projecten. Bij het bestuur is voldoende kennis aanwezig van de organisatie van de NVRD en de omgeving waarin de NVRD functioneert. Bestuurders hebben voldoende ervaring en stellen zich onafhankelijk op.

Het bestuur van de NVRD zoekt drie nieuwe bestuursleden met het volgende profiel:

  • Werkzaam bij een publieke verwerker: De kandidaat is werkzaam in een management-functie bij een lid van de NVRD die één of meerdere afvalstromen sorteert of verwerkt. Het lid is publiek of de aandeelhouders zijn publieke partijen. De kandidaat is in staat om buiten het eigen belang te kijken naar het belang van de leden van de NVRD in het algemeen en die van alle andere publieke verwerkers in het bijzonder.
  • Werkzaam bij een regievoerende gemeente: De kandidaat is werkzaam als bestuurder of als manager bij een gemeente die lid is van de NVRD. De gemeente zamelt zelf geen afval in, maar voert regie op deze taak de bij een publieke of private inzamelaar is neergelegd. De kandidaat is in staat om buiten het eigen belang te kijken naar het belang van de leden van de NVRD in het algemeen en die van alle andere regievoerende gemeenten in het bijzonder.
  • Kennis hebbend van het beheer van de openbare ruimte: De kandidaat is werkzaam in een management-functie bij een gemeente of publieke inzamelaar die lid is van de NVRD. Het lid zamelt niet alleen afval in, maar beheert ook de openbare ruimte. De kandidaat is in staat om buiten het eigen belang te kijken naar het belang van de leden van de NVRD in het algemeen en die van alle andere leden die zich met het beheer van de openbare ruimte bezighouden in het bijzonder en heeft hierin ook aantoonbaar netwerk bij andere verenigingen zoals Stadswerk.

Reageren:
Heeft uzelf interesse of draagt u iemand aan? Laat het weten voor 18 juni door het sturen van een e-mail naar groothuis@nvrd.nl. Laat hierbij ook weten voor welk profiel u interesse heeft of iemand aandraagt. Na 21 juni wordt de verder procedure bekendgemaakt.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.