NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Gescheiden inzameling van deelstromen nu wettelijke verplicht

Datum: 02-07-2020
Op 1 juli 2020 is het besluit gescheiden inzameling van kracht geworden. Daardoor zijn gemeenten nu wettelijk verplicht om de gescheiden inzameling van bioafval (de nieuwe naam voor GFT), papier, metaal, kunststof, glas, textiel, gevaarlijke afvalstoffen en elektr(on)ische apparatuur te organiseren. Voor textiel en gevaarlijke afvalstoffen gaat deze verplichting pas in op 1 januari 2025, voor de andere stromen is dat 1 juli van dit jaar.

Gescheiden inzamelen hoeft niet huis-aan-huis inzamelen te betekenen. Onder gescheiden inzamelen worden ook inlever- of innamesystemen of andere inzamelregelingen begrepen. Dat kan bijvoorbeeld ook een brengvoorziening op de milieustraat zijn. De inzameling van PMD of PBD wordt echter niet beschouwd als een vorm van gescheiden inzameling, omdat het hierbij gaat om een mengsel van verschillende materialen die na de inzameling nog weer gescheiden moeten worden.

Gemeenten kunnen in de afvalstoffenverordening afwijken van de verplichting tot gescheiden inzameling wanneer voldaan wordt aan een aantal criteria uit de Europese Afvalkaderrichtlijn. Voor bioafval kan dat bijvoorbeeld als gescheiden inzameling niet leidt tot het beste milieuresultaat, technisch niet haalbaar is, of buitensporig duur is. Voor metaal, kunststof en glas kan van de verplichting tot bronscheiding worden afgeweken wanneer een andere manier van inzamelen niet van invloed is op het potentieel voor hergebruik of recycling. Voor papier en textiel bestaan geen uitzonderingsgronden. Deze stromen moeten dus altijd aan de bron gescheiden worden.

Het nascheiden van kunststof en metalen uit restafval, of de inzameling van PMD/PBD blijven dus mogelijk. De inzamelwijze moet in dat geval wel in de afvalstoffenverordening zijn opgenomen. Bovendien worden gemeenten in dat geval geacht om regelmatig te toetsen of nog steeds aan de afwijkingsgronden wordt voldaan.

Het is voor gemeenten dus raadzaam om te toetsen of de huidige afvalstoffenverordening compatibel is met de nieuwe verplichtingen. Als dat niet zo is hebben gemeenten tot 1 januari 2021 om de verordening aan te passen.

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.