NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Veldhoven bijna 100 kilo lichter

Datum: 04-07-2019
Veldhoven heeft sinds 2014 grote stappen gemaakt in het behalen van de VANG doelstellingen. Wijzigingen in de inzamelfrequenties en in de communicatie rondom afval hebben geleid tot een reductie van het restafval. Van 206 kilo in 2014 naar 113 kilo fijn restafval in 2017. Met de rubriek ‘Succesverhalen’ lichten we koplopers en gemeenten die een ‘klapper’ hebben gemaakt uit. Het gaat om voorbeelden van gemeenten waar het afval scheiden goed gaat en het aandeel restafval sterk afneemt.

Tijdens carnaval wordt Veldhoven omgedoopt tot Rommelgat. Buiten carnaval om is de gemeente vooral heel hard op weg om geen rommel meer te hebben. Eind 2015 heeft de gemeente een aantal wijzigingen doorgevoerd. Met een daling van bijna 100 kilo restafval per persoon per jaar tot gevolg. En de inzameling van grondstoffen kende juist een sterke stijging.

Het Manifest Afvalloze samenleving
In de regio Veldhoven hebben 21 gemeenten een manifest ondertekent. De gemeenten hebben zich gecommitteerd aan de doelstelling van maximaal 5% restafval per inwoner in 2020. Het doel is om naar een economie te streven waarin materialen hoogwaardig worden ingezet als hernieuwbare grondstof en energiebron.

Om deze ambitie waar te maken heeft Veldhoven al flink wat stappen gezet. Men heeft zich voornamelijk gericht op de communicatie, serviceverhoging op grondstoffen en serviceverlaging op restafval. De beoogde wijzigingen zijn eerst getest in twee pilots en er is gewerkt met een klankbordgroep van bewoners. Er was sprake van directe feedback. Bewoners gaven bijvoorbeeld aan dat de nieuwe restafvalzak geen fijn inzamelmiddel was. Met het uiteindelijke beleid heeft men dan ook gekozen voor mini-containers. Verder werd er nog gecommuniceerd via brieven, folders, een afvalwijzer, gratis PMD zakken en inloopavonden. De goede communicatie tussen bewoner en gemeente is een van de succesfactoren waardoor er relatief weinig weerstand tegen het nieuwe systeem was.

De Serviceprikkel
In 2015 heeft men de wijzigingen in het afvalbeleid doorgevoerd. De wijzigingen waren getest en positief bevonden in de pilots. Wat er veranderde was een serviceverhoging op de grondstoffen en serviceverlaging op het restafval. PMD en GFT worden nu wekelijks opgehaald (GFT in de winter om de twee weken). Het restafval wordt nog maar 1x per maand opgehaald. Als extra service heeft de gemeente ook speciale luier en incontinentiemateriaal containers geplaatst. Deze afvalstroom is toch een substantieel aandeel, in kilo’s, die vrij gemakkelijk uit het restafval kan blijven.

De toekomst
Ondanks de goede resultaten zit de gemeente Veldhoven nog niet op de 5% restafval per persoon. Met deze hoge ambitie in het achterhoofd wil de gemeente dan ook verder met progressieve plannen maken. Er is aanspraak gedaan op VANG-support voor hulp om deze ambitie waar te maken.

Tips vanuit Veldhoven
Goede communicatie is het allerbelangrijkst om de hele gemeente mee te krijgen. Zorg ervoor dat het doel en de middelen duidelijk zijn voor burger en gemeenteraad. Benader vragen ook altijd op een positieve wijze, de veranderingen moeten als positief ervaren worden. Kijk ook naar de wensen van de bewoners. Ga bij het bepalen van de inzamelmiddelen en inzamelservice uit van de vraagkant en van de gebruiker. Kortom stimuleer de burger om hun afval goed te scheiden. In ruil voor medewerking krijgen ze ook extra service op de grondstoffen. Schiet ook niet door in de maatregelen als de burger overdonderd wordt; door te veel veranderingen kan er onnodig veel weerstand optreden. Begin met een goede analyse van je doelgroep, ontdek wat er speelt en speel hier vervolgens op in met de juiste interventies.

Overzicht kilo's ingezameld huishoudelijk afval Veldhoven.
In 2011 als startjaar, 2014 is de beleidswijziging ingevoerd en 2017 zijn de laatste cijfers.
 

Jaar

Rest

Papier

GFT

PMD

2011

218

71

109

6.2*

2014

186

60

115

6.7*

2017

113

55

150

30.8

*Pas na 2014 is PMD inzameling ingevoerd. Hiervoor werden deels kunststof verpakkingen ingezameld.
 

 

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.