Daarvoor is goede samenwerking en wendbaarheid van de hele sector nodig. Willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij dan moeten we blijven bewegen, nieuwe stappen zetten en elkaar blijven uitdagen en inspireren.

Het gaat niet alleen om nieuwe technieken en werkmethoden om vooruit te komen. Het zijn vooral alle medewerkers die het verschil maken: onze collega’s weten vaak beter dan wie dan ook wat er beter kan en moet.

Onze mensen zijn betrokken en doen hun werk met plezier. Omdat de maatschappij en de sector blijvend in beweging zijn investeren werkgevers in de wendbaarheid van onze medewerkers die het werk met ons doen.

Cao-partijen hebben op 6 december een principeakkoord bereikt voor de cao Afval & Milieu.

 

Arbeidsvoorwaarden

De cao heeft een looptijd van 24 maanden en kent een loonstijging van:

1% per 1 januari 2018

2% per 1 juli 2018

3% per 1 april 2019 met een minimum van € 900,- op jaarbasis.

De reparatie WW inclusief het derde WW-jaar komt voor rekening van werkgevers. Daartegenover wordt een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten voor alle medewerkers in de sector voor de reparatie van de WGA. De premie voor deze verzekering wordt in 2018 en 2019 onder werkgever en werknemer verdeeld. Vanaf 2020 komt de premie volledig voor rekening van de medewerker.

 

WendbaarheidHet verruimen van de werkweek (weekvenster en dagvenster) is een belangrijk punt voor werkgevers waarover overeenstemming is bereikt. Deze verruiming zorgt voor meer flexibiliteit. Om de vraag en aanbod van arbeid nog beter af te kunnen stemmen op seizoensinvloeden wordt in 2018 de jaaruren-systematiek voorbereid. De jaaruren-systematiek maakt het mogelijk om de inzet van medewerkers over het jaar heen beter te kunnen spreiden. Naast deze afspraken worden leeftijdsbepalingen in de cao aangepast mede als gevolg van de stijgende AOW-leeftijd. Ook in het kader van duurzame inzetbaarheid zijn de nodige afspraken gemaakt. Er komt een tijdelijke generatieregeling voor medewerkers 5 jaar of minder voor AOW-gerechtigde leeftijd. Daarnaast wordt een stapje terug willen doen in functie vanaf 2018 in de cao geregeld. Voor medewerkers die net ouder van een kind zijn geworden wordt betaald partnerverlof ingevoerd gedurende 4 weken.

Investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers blijft een belangrijk speerpunt om wendbaar te zijn en te kunnen blijven in de toekomst., ook daar zijn aanvullende afspraken over gemaakt.

Het principeakkoord ligt nu ter instemming voor bij de achterbannen van bonden en werkgevers. Eind december is bekend of er een definitief akkoord is bereikt.

 

De volledige tekst van het principeakkoord vindt u hier

Bron: WenB