Op het eerste gezicht lijkt het besluit weinig nieuws te brengen. Alle gemeenten in Nederland zamelen de genoemde stromen immers al gescheiden in. Toch zitten er paar addertjes onder het gras. Het concept besluit gaat uit van bronscheiding, wat in de meeste gemeenten ook de norm is. Nascheiding is mogelijk als het resultaat hiervan vergelijkbaar is met bronscheiding. Ook de inzameling van PMD wordt gezien als een vorm van nascheiding omdat het hier gaat om een mengsel van materialen dat moet worden nagescheiden. Een besluit tot nascheiding moet expliciet in de afvalstoffenverordening worden opgenomen, met toepassing van de gemeentelijke inspraakverordening. Dergelijke besluiten moeten bovendien elke 5 jaar door de gemeenteraad worden heroverwogen. Aangezien alle gemeenten ofwel PMD-inzamelen, ofwel nascheiding toepassen, leidt de toetsingsplicht uit het concept Besluit ertoe dat alle gemeenten dergelijke besluiten elke vijf jaar door de gemeenteraad moeten laten heroverwogen. Dit levert een onwenselijk hoge administratieve en bestuurlijke lastendruk op. Zolang aan de noodzakelijke kwaliteitscriteria kan worden voldaan is er geen enkele reden om dergelijke beslissingen elke vijf jaar te heroverwegen. Bovendien levert een dergelijke heroverwegingsplicht veel onzekerheid op voor investeerders en exploitanten van nascheidingsinstallaties, wat belemmerend zal werken op de ontwikkeling van deze technieken. De NVRD dringt er daarom op aan om de termijn van 5 jaar te wijzigen naar 10 jaar.

Opvallend is verder dat het concept Besluit gemeenten verplicht om enkele afvalstromen gescheiden in te zamelen, waarvoor ook producentenverantwoordelijkheid geldt (kunststof en AEEA). Een dergelijke verplichting leidt mogelijk tot een verzwakking van de positie van gemeenten ten opzichte van producenten bij het maken van afspraken over de invulling van de producentenverantwoordelijkheid. Dit schept dan ook een bijzondere verantwoordelijkheid voor de wetgever om de rol en positie van gemeenten in besluiten over producentenverantwoordelijkheid goed te regelen. Het concept Besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (zie ander nieuwsbericht) schiet op dat gebied vooralsnog tekort.

Klik hier voor concept Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffenKlik hier voor de volledige reactie-NVRD op het concept Besluit