De NVRD heeft in haar reactie vooral benadrukt dat producentenverantwoordelijkheid niet ophoudt bij het halen van de inzamel- en recyclingdoelen. De NVRD vindt dat producenten altijd verantwoordelijk zijn en blijven voor de producten die ze op de markt brengen, het kan niet zo zijn dat die verantwoordelijkheid beperkt wordt tot het halen van de doelstelling. Dat geldt niet alleen voor de verantwoordelijkheid om producten in te zamelen en te recyclen, maar ook voor het ontwerp van producten en voor de financiële verantwoordelijkheid. Producten die bijvoorbeeld door slecht ontwerp of afdankgedrag in een reststroom of het zwerfafval terecht komen blijven zo op het bordje van gemeenten liggen. Het concept Besluit schiet op deze onderdelen nog ernstig tekort.

Verder valt het op dat de rol van gemeenten in het concept Besluit en de toelichting daarop niet of nauwelijks aan bod komt. Dat is vreemd, omdat de meeste systemen van producentenverantwoordelijkheid gaan over producten uit het huishoudelijk afval. Producenten worden geacht hiervoor een passend inzamelsysteem te organiseren. Een goede afstemming en rolverdeling tussen producenten enerzijds en gemeenten anderzijds is hierbij cruciaal voor het succes van het systeem. Het gebrek daaraan was juist een aanleiding om hierover op Europees niveau algemene regels op te nemen. De NVRD vindt dan ook dat het Besluit en de toelichting op het besluit op dit punt veel beter uitgewerkt moeten worden.

Klik hier voor het ontwerp Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Klik hier voor de volledige NVRD-reactie op het ontwerp besluit.