Het branchekader, dat inmiddels door veel NVRD leden gebruikt wordt, bepaalt kort gezegd dat:

  • Bij inzameling van huishoudelijk afval twee activiteiten worden onderscheiden. Inzameling van huishoudelijk afval enerzijds en het zich ontdoen van afvalstromen met waarde anderzijds. Over de eerste activiteit hoeft geen vennootschapsbelasting te worden betaald, over de tweede activiteit wel (met deze activiteit bevindt men zich in een beperkte handelsfase).
  • Voor het bepalen van het fiscaal resultaat over de beperkte handelsfase waarvan sprake is bij het zich ontdoen van afvalstromen met waarde, een percentage van de omzet als winst wordt bepaald. Dat percentage (de winst) is vastgesteld op 1% van de omzet.
  • Wanneer gemeenten deelnemen aan een samenwerkingsverband (een GR of overheids-NV of BV), de vennootschapsbelasting over afvalstromen met waarde onder omstandigheden geheven kan worden bij het samenwerkingsverband.

Over het branchekader kunnen de leden van de NVRD vaststellingsovereenkomsten sluiten met de Belastingdienst (daarin staat ook opgenomen hoe wordt omgegaan met de bijdrage van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen).

Looptijd tot 1 januari 2021De vaststellingsovereenkomsten hebben een looptijd tot 1 januari 2021. Om deze overeenkomsten te verlengen, is in de afgelopen periode overleg gevoerd met de Belastingdienst. Het overleg heeft geresulteerd in een addendum waarmee de vaststellingsovereenkomsten verlengd kunnen worden tot en met het jaar 2025.

In het addendum zijn gewijzigde omstandigheden sinds totstandkoming van het branchekader in kaart gebracht en is beoordeeld of deze zouden moeten leiden tot wijzigingen in de vaststellingsovereenkomsten. De gewijzigde omstandigheden betreffen:

  • de totstandkoming van de Ketenovereenkomst verpakkingen 2020-2029;
  • het standpunt ten aanzien van de BTW-heffing over bijdragen van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen, en;
  • een vernieuwd onderzoek (benchmarkrapport) naar het percentage van 1% van de omzet die als winst moet worden verantwoord over afvalstromen met waarde.

De beoordeling van bovengenoemde punten heeft niet geleid tot wijzigingen van de huidige afspraken zoals neergelegd in de vaststellingsovereenkomsten. Het percentage van 1% blijft gehandhaafd, net als de overige afspraken uit de vaststellingsovereenkomsten. Nieuw aan het addendum is dat daarin enkele aanvullende afspraken zijn opgenomen die een oplossing bieden voor het Vpb vraagstuk rond afvalscheiding op scholen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de NVRD.

Gebruik maken van het addendum?NVRD leden die met de Belastingdienst al een vaststellingsovereenkomst gesloten hebben over het branchekader, kunnen deze vaststellingsovereenkomst in overleg met de Belastingdienst verlengen langs de weg van het addendum. NVRD leden die nog geen vaststellingsovereenkomst hebben gesloten over het branchekader, kunnen daarover alsnog in overleg treden met de Belastingdienst en daarbij gelijk het addendum meenemen. Contact opnemen kan via de binnen uw organisatie bekende contactpersoon van de Belastingdienst. Mocht deze persoon niet op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken, dan kunt u hem verwijzen naar het dossier Vennootschapsbelasting de site van de NVRD. De vaststellingsovereenkomsten en het addendum worden door de Belastingdienst aan de individuele partijen verstrekt.