Op dinsdag 13 december 2022 werd er in de Tweede Kamer gestemd over de moties die begin december zijn ingediend bij het debat over circulaire economie. Er zijn in het bijzonder twee moties aangenomen die relevant zijn voor de leden van de NVRD.

In de eerste helft van 2023 gaat staatssecretaris Vivianne Heijnen onderzoeken hoe het UPV-systeem verbeterd kan worden. Hier worden NVRD en VNG bij betrokken, heeft het departement ambtelijk toegezegd. 

CDA Kamerlid Mulder wil dat kennelijk niet afwachten en wist een motie breed gesteund te krijgen. Met deze motie wordt de regering verzocht om "in deze verbetervoorstellen voor de UPV ook een voorstel te doen voor het verbeteren van de positie van gemeenten door hen een formele rol te geven in UPV's waarbij ervoor wordt gezorgd dat verantwoordelijkheid en kosten niet worden afgewenteld van producenten naar gemeenten en inwoners".

Concrete en toepasbare handreiking voor circulaire ambachtscentraDaarnaast is er ook een motie aangenomen die ervoor moet gaan zorgen dat het voor circulaire ambachtscentra en milieustraten makkelijker wordt om goed (her)bruikbare producten niet als afval te bestempelen maar als grondstof. Kauthar Bouchallikht van GroenLinks diende een motie in die de regering verzoekt om hergebruik van afgedankte producten te bevorderen door een makkelijk en concreet toepasbare handreiking op te stellen voor milieustraten, zodat zij makkelijker en beter kunnen beoordelen wanneer er sprake kan zijn van voortgezet gebruik. Daarnaast wordt gevraagd om deze handreiking onder de aandacht te brengen van gemeenten en milieustraten en in te bedden in het VANG-programma en de ondersteuning aan circulaire ambachtscentra. Dat deze motie is aangenomen zien wij als een nieuwe stap in de goede richting voor onze leden, hun milieustraten en circulaire ambachtscentra. Momenteel zeggen onze leden namelijk hinder te ondervinden door de beperkende wetgeving. Deze motie draagt er aan bij om zo min mogelijk materialen en producten in de afvalbak te laten eindigen en weer zo veel mogelijk te (her)gebruiken.