Dit bedrag is wel gelabeld voor afvalinzameling maar niet geoormerkt. Dit betekent dat de gemeente het bedrag wel ontvangt met een bepaald doel maar, net als de overige coronacompensatie, vrij is in de besteding ervan. Toch zijn er nog veel vragen bij gemeenten over de hoogte van de uitkering. Meer informatie hierover is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/documenten/brieven/2021/03/26/aanvullende-brief-gemeentefonds-maart-2021