De Tweede Kamer heeft recentelijk meermaals over circulaire economie gedebatteerd. Daarnaast zijn er enkele moties ingediend over de Nederlandse inzet bij de herziening van de verpakkingen verordening. In dit bericht word je bijgepraat over alle relevante ontwikkelingen.

De herfst is in volle gang, en ook in de Tweede Kamer wordt er gedebatteerd over kwesties die ons vakgebied aangaan. Met de recente debatten rondom de Europese Verordening inzake verpakkingen en verpakkingsafval, evenals het commissiedebat over circulaire economie, is er genoeg om over bij te praten.

Een reeks moties zag het levenslicht tijdens het tweeminutendebat over de Europese verpakkingenverordening. Hierbij viel op dat de motie van de leden Van Esch en Van der Graaf (PvdD, CU) als enige is aangenomen. Deze motie roept de regering op zich sterk te maken in Europa tegen het afzwakken van de ambities in de Europese Verpakkingsverordening, een belangrijke overwinning voor duurzaamheidsambities. Helaas werden andere moties zoals uitbreiding van het statiegeldsysteem en een hoger doelpercentage voor het gebruik van gerecycled en biobased plastic verworpen.

Ook is er nog een relevante vraag aan de orde gekomen vanuit Erik Haverkort (VVD). Deze ging over aluminium koffiecapsules. Hij vraagt of de overheid koffiecapsules van aluminium voorlopig nog niet moeten verbieden gezien het feit dat (capsules van) bio-plastic bij het gft tot problemen leidt? Hierop geeft de staatssecretaris aan dat ze inderdaad geen reden ziet om aluminium capsules te verbieden. Daarnaast zijn heldere normen voor bio afbreekbaarheid vereist. Alleen composteerbare verpakkingen met meerwaarde voor compost, zoals theezakjes, zouden moeten zijn toegestaan.

Lachgas en afvalproblematiek
Tijdens het commissiedebat over circulaire economie werd er vanuit Pvda/GL en D66 veel aandacht gevraagd voor de lachgasproblematiek. De druk op de staatssecretaris om snel tot een oplossing te komen werd flink opgevoerd. Ondanks dat er helaas nog steeds geen concrete toezeggingen of acties zijn ondernomen door het kabinet, staat het onderwerp inmiddels hoog op de agenda van zowel de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat als de minister van Justitie en Veiligheid, wat een positieve ontwikkeling is voor onze sector. Hopelijk kunnen we jullie zo snel mogelijk informeren over de concrete acties die ondernomen gaan worden.

Batterijen
D66 vroeg of er een statiegeldsysteem of UPV op batterijen kan komen. Hier wilde de staatssecretaris niet op vooruitlopen. Er wordt binnenkort een batterijenstrategie onthuld om de inzameling van batterijen te verbeteren. Op de vraag of er een onderscheid gemaakt kan worden op de aanpak van vapes in het afval en batterijen reageerde de staatssecretaris niet direct negatief. Daar lijkt dus nog wat ruimte te zitten.

Uniformering van afvalinzameling
De VVD deed een aantal pittige voorstellen om de zorgplicht voor afvalinzameling bij gemeenten weghalen en over te dragen aan het bedrijfsleven. Echter, toen D66 hierop doorvroeg, leek de soep niet zo heet gegeten te worden als deze werd opgediend. Staatssecretaris Heijnen gaf toe dat er zeker verbeter potentieel is bij de gemeentelijke inzameling en geeft aan dat uniformering hier een rol in kan spelen, maar ziet niet de noodzaak om het complete inzamelsysteem te herzien. Ze is momenteel in overleg met gemeenten om de afvalinzameling te optimaliseren. Een onderzoek hierover zal in de eerste helft van 2024 naar de Tweede Kamer worden gestuurd. De NVRD is hier ook nauw bij betrokken.

Hergebruik vs. Recycling
Er was een flinke discussie tussen de VVD en het CDA enerzijds en PvdD, D66 en PvdA/GL anderzijds. VVD en CDA geven aan dat hergebruik niet standaard de norm moet zijn als er bijvoorbeeld duurzamere alternatieven zijn om te recyclen. Ze willen hierbij meer ruimte voor uitzonderingen op de huidige definitie voor hoogwaardige recycling. De andere partijen, maar ook staatssecretaris Heijnen, waren hier echter niet happig op, omdat ze vrezen dat het reduceren van wegwerpverpakkingen erg moeilijk wordt als er allerlei uitzonderingen worden gemaakt.

Belangrijke toezeggingen
Laten we de toezeggingen die zijn gedaan niet vergeten. In de eerste helft van 2024 komen de resultaten van de verkenning naar meer standaardisering voor afvalinzameling. Ook komt er eind dit jaar/begin volgend jaar meer informatie naar ons toe over de mogelijkheden voor een verbod op sigarettenfilters en of schoenen onder de UPV Textiel gaan vallen.