In de zomer van 2023 heeft het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) besloten het totaal resterende, niet benutte budget van de Zwerfafvalvergoeding 2013-2022 samen te voegen en alsnog beschikbaar te stellen voor de extra preventie en aanpak van zwerfafval in 2023 en 2024.

Goedgekeurde jaarplannen
Gemeenten konden om aanspraak te maken op de Zwerfafvalvergoeding voor 1 december 2023 een jaarplan indienen via WasteTool. Maar liefst 315 gemeenten hebben een goedgekeurd jaarplan ingediend!

Definitieve vergoeding per inwoner
Na afronding van het laatste uitvoeringsjaar (2022) van de Zwerfafvalvergoeding 2013-2022 komt het definitieve, resterende uit te keren budget op ruim € 15 miljoen. Doordat de ingediende jaarplannen het totale resterende budget hebben overschreden wordt de maximale vergoeding per inwoner naar rato verlaagd naar € 0,91 per inwoner.

Verpact zal voor alle gemeenten met een goedgekeurd jaarplan in het 2e kwartaal voor haar vergoeding een betaalvoorstel in WasteTool publiceren en het voorschot in één keer uitbetalen.