In het kader van de CSRD is 2023 is een veelbewogen jaar geweest. De draft versies zijn afgelopen jaar bijgeschaafd en inmiddels definitief gemaakt. Dit betekent dat er komende tijd steeds concretere stappen kunnen worden gezet in de voorbereidingen. Bij deze informeren we je over de ontwikkelingen van afgelopen jaar en werpen we een blik op wat er komen gaat in 2024.

Het doel van de CSRD is om (grote) organisaties transparant en vergelijkbaar te laten rapporteren over hun impact op mens en milieu. Belangrijk is om hierbij voor ogen te houden dat een goede CSRD rapportage vooral een middel is om gestructureerd te kunnen sturen op impact.

2023 in vogelvlucht
Februari dit jaar is het CSRD deelprojectteam officieel van start gegaan. Het CSRD team is hiermee onderdeel van het overkoepelende BracheStuurInformatie project, waarbij gewerkt wordt aan het vergelijkbaar maken van branchedata. Het CSRD team bestaat uit deelnemers van verschillende organisaties (NVRD, HVC, Omrin, ROVA, Circulus, Clever).

Het doel is om de NVRD leden zo goed mogelijk voor te bereiden op de implementatie van de CSRD. In het kader hiervan heeft het projectteam drie kennisbijeenkomsten georganiseerd voor de CSRD-plichtige leden. Daarbij is onder andere een kennisdocument gedeeld om de leden op weg te helpen [Kennisdocument ‘Aan de slag met CSRD voor NVRD]. Binnenkort zal hier een kennisdocument rondom de dubbele materialiteitsanalyse aan worden toegevoegd.

Er zijn dit jaar de nodige aanpassingen geweest aan de CSRD en de bijbehorende duurzaamheidsstandaarden (ESRS). Hierbij heeft ook de NVRD een zienswijze ingeleverd op de ESRS consultatieronde.

Ondanks dat de CSRD voor iedereen nieuw is en er daarom nog veel vragen zijn over de exacte uitvoering en invulling van de rapportage is er inmiddels genoeg vastigheid om concreet aan de slag te gaan.

Wat er komend jaar staat te gebeuren
De CSRD-plichtige NVRD leden zullen voor het eerst moeten rapporteren over het boekjaar van 2025. Dit betekent dat 2024 een voorbereidingsjaar is om ervoor te zorgen dat we vanaf 2025 in staat zijn om de benodigde CSRD data te verzamelen.

Vanuit het projectteam wordt actief gewerkt aan concrete ondersteuning om de NVRD leden voor te bereiden op de CSRD. Hierin wordt een continue afweging gemaakt welke zaken we als branche collectief invulling kunnen geven en welke zaken er door de individuele leden moeten worden opgepakt. Belangrijk is om hierbij aan te geven dat iedere organisatie uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor het doorlopen van het CSRD proces. Wel zullen we waar mogelijk de nodige handvatten verstrekken en samen optrekken.

Concreet wordt er binnenkort een kennisdocument opgeleverd waarmee men aan de slag kan met de dubbele materialiteitsanalyse. Deze analyse is de hoeksteen van de CSRD waarmee wordt bepaald welke duurzaamheidsthema’s materieel zijn voor een organisatie (en waar dus over gerapporteerd en op gestuurd kan worden). Daarnaast gaat het projectteam in 2024 ook aan de slag met een ‘leidraad impact berekening’. Om ervoor te zorgen dat de impact binnen onze branche vergelijkbaar is, is het belangrijk dat deze berekeningen zoveel mogelijk op gelijke wijze worden uitgevoerd. Daarom wordt hiervoor op basis van de data eisen uit de verschillende ESRS een leidraad opgesteld.

Meer informatie over de CSRD en de projectplanning is hier te vinden.

Ook alvast voorbereiden op de CSRD?
Onlangs nam Gerjan tijdens de CSRD Experience Day deel aan het bedrijvenpanel. Hierbij werd concreet gesproken over de stappen die verschillende organisaties gezet hebben en ook waar wij als NVRD staan. Tijdens deze dag werd duidelijk dat de NVRD vooroploopt als het gaat om een branche brede aanpak rondom de CSRD. Deze voorbeeldfunctie is een weerspiegeling van de maatschappelijke waarden van onze leden en iets waar we met recht trots op mogen zijn.

Naast de CSRD-plichtige leden melden ook steeds meer andere leden zich bij ons. Wil jij ook alvast aan de slag met de CSRD, heb je vragen of twijfel je nog? Neem dan contact op met Essa van Riessen (vanriessen@nvrd.nl).