Kentallen per materiaalstroomHet rapport ‘Klimaatimpact voor afvalverwerkingsroutes in Nederland’ levert gemiddelde  Kentallen voor de klimaatimpact voor materialen die vrijkomen bij huishoudens en biedt inzicht in het effect van de verschuiving van de verbranding naar de recycling van deze afvalstromen. Uit het onderzoek blijkt dat vooral de recycling van de materiaalstromen textiel, kunststoffen en aluminium verpakkingen een grote klimaatreductie kunnen bewerkstelligen. Zo levert de recycling van elke ton textiel tot maximaal 2.7 ton vermeden CO2-emissie op in vergelijking met verbranding van dat materiaal. De klimaatimpact van materialen van biotische oorsprong zoals gft-afval is geringer maar recycling van deze materialen is ook gunstig voor de reductie van andere milieu-effecten zoals vermesting en biodiversiteitsverlies.

Dubbele effect Door afval te scheiden dragen Nederlandse huishoudens niet alleen bij aan het behoud van waardevolle grondstoffen maar levert men ook een wezenlijke bijdrage levert aan de klimaatdoelen. En dit effect is aanzienlijk. Als we kijken naar VANG-huishoudelijk afval zien we dat in 2019 in vergelijking met 2014 ruim 1 mln ton meer grondstoffen zijn gescheiden waarvan 700.000 ton via bronscheiding. Een eerste ruwe berekening op basis van deze nieuwe kentallen laat zien dat alleen al deze bronscheiding een potentiële besparing oplevert van ongeveer 500.000 ton aan CO2-equivalenten (0,71 kg CO2 per kg restafval).   

NaslagwerkHet rapport is een nieuw naslagwerk voor CO2-kentallen van verbranding en recycling per ton materiaal, voor 13 afvalstromen in Nederland. Het gaat om gemiddelde kentallen representatief voor afvalverwerking in Nederland.  Met deze kentallen kunnen beleidsmakers op het gebied van afval, circulariteit en klimaat berekenen wat de CO2-effecten zijn van hun beleid, zoals meer recycling. Voor CO2-intensieve materiaalstromen blijft het daarnaast wel belangrijk om specifieke berekeningen uit te voeren, die rekening houden met de lokale situatie in plaats van het gemiddelde. Denk aan verschil in energieopwekking bij Avi’s en – bij recyclers – verschil in type verkregen eindproduct en energieverbruik voor opwerking.

Het rapport ‘Klimaatimpact van afvalverwerkingsroutes in Nederland. CO2-kentallen voor recyclen en verbranden voor 13 afvalstromen’ is opgesteld door CE-Delft in opdracht van de NVRD in het kader van het programma VANG-huishoudelijk afval.

Rapport: ‘Klimaatimpact van afvalverwerkingsroutes in Nederland. CO2-kentallen voor recyclen en verbranden voor 13 afvalstromen’.