Op Europees niveau worden veel beslissingen genomen die invloed hebben op ons beleidsveld, met name gericht op circulariteit. Eens per kwartaal brengen wij je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Europese wet- en regelgeving.

Meer weten? Klik dan op de rode link onder de alinea voor meer informatie.

Herziening van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KrA)
De KrA vormt de basis van het Europees afvalbeleid. Momenteel wordt deze richtlijn herzien met een specifieke focus op textielafval. Samen met Municipal Waste Europe (MWE) pleiten wij ervoor dat gemeenten en sociale ondernemingen, samen met producenten, een gelijkwaardige rol krijgen bij de ontwikkeling van inzamelsystemen voor textiel. De onderhandelingen hierover zijn nog in volle gang.

Klik hier voor meer informatie

Ecodesign (ESPR)
Recent heeft het Europees Parlement nieuwe regels voor ecodesign aangenomen. Deze regels vereisen dat producten zoals textiel, meubels en elektronica duurzamer ontworpen worden, met nadruk op een langere levensduur, reparatiegemak, en efficiëntie in grondstof- en energiegebruik. De goedkeuring door de Raad van de Europese Unie is nog nodig, maar dit wordt gezien als een formaliteit; het is hoogstwaarschijnlijk dat de regels in hun huidige vorm definitief zullen worden vastgesteld.

Klik hier voor meer informatie

Recht op Reparatie
Het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuwe richtlijn die fabrikanten verplicht hun producten langer te ondersteunen met reparatiemogelijkheden en reserveonderdelen. Dit initiatief, dat nu, net zoals de ecodesign verordening, wacht op formele goedkeuring door de Raad, beoogt de afvalproductie te verminderen en de reparatiekosten voor consumenten te verlagen.

Klik hier voor meer informatie

Verpakkingen en Verpakkingsafval verordening (PPWR)
De EU heeft nieuwe regelgeving aangenomen die streeft naar het verminderen, hergebruiken en recyclen van verpakkingsafval. Deze omvat striktere doelstellingen voor het verminderen van verpakkingsmateriaal, hergebruiksquota en hogere recyclingpercentages. Specifieke soorten plastic wegwerpverpakkingen zullen vanaf 2030 verboden zijn. Ook hier is de formele goedkeuring door de Raad aanstaande.

Klik hier voor meer informatie

Single-Use Plastics Richtlijn (SUP)
De Europese Commissie overweegt een uitvoeringsbesluit over de berekening van gerecycled plastic in drankflessen. MWE heeft mede namens de NVRD en een heel aantal andere organisaties bezwaar gemaakt tegen de inbegrip van plastic uit pyrolyse en vergassing als gerecycled materiaal. Een openbare consultatie hierover wordt binnenkort verwacht.

Klik hier voor meer informatie

Batterijen & Afgedankte Batterijen verordening (BWBR)
Er zijn richtlijnen in ontwikkeling voor de verwijderbaarheid en vervangbaarheid van batterijen in draagbare apparaten en lichte transportmiddelen. Ook hier heeft MWE mede namens de NVRD input geleverd om te zorgen dat er geen onnodige uitzonderingen op deze regels komen. De verwachting is dat deze richtlijnen later dit jaar worden gepubliceerd.

Klik hier voor meer informatie

Industriële Emissies Richtlijn (IED)
De herziene richtlijn voor industriële emissies, die de uitstoot van industriële installaties reguleert, is aangenomen. Deze nieuwe regels moeten leiden tot minder vervuiling en een betere bescherming van de volksgezondheid.

Klik hier voor meer informatie

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)
Het Europees Parlement heeft ingestemd met een richtlijn die grote bedrijven aansprakelijk stelt voor milieu- en mensenrechtenschendingen in hun waardeketen. Deze richtlijn wacht op formele goedkeuring door de Raad.

Klik hier voor meer informatie

Net-Zero Industry Act (NZIA)
Deze wet, aangenomen door het Europees Parlement, streeft ernaar de productie van strategische sectoren naar de EU te verplaatsen en de industrie te ondersteunen bij de transitie naar klimaatneutraliteit. Technologieën zoals CO2-afvang en -opslag, duurzame vliegtuigbrandstoffen en warmteterugwinning uit afvalverbranding worden gezien als essentieel voor deze doelstelling.

Klik hier voor meer informatie