Een belangrijk agendapunt voor de NVRD was de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen. De NVRD had de commissieleden voorafgaand aan het AO een brief gestuurd met wat zorg- en aandachtspunten over de kunststof verpakkingsketen. De door de opstellers van de tussenevaluatie voorgestelde maatregelen bieden volgens de NVRD onvoldoende concreet perspectief voor het oplossen van de huidige knelpunten en voor een duurzame inrichting van de verpakkingsketen. In haar brief heeft de NVRD een aantal mogelijke interventiepunten aangedragen en tevens een 10-tal publieke uitgangspunten voor nadere afspraken geschetst.

Bas Peeters, namens de NVRD aanwezig bij het debat, was verheugd dat staatssecretaris Van Veldhoven aangaf op een groot aantal van deze punten actie te ondernemen en in gesprek te gaan met de partijen. Het gaat hierbij om het verhogen van de kwaliteit van de kunststofrecycling, het beter op elkaar aansluiten van de ketenstappen en om het belang van vraagzekerheid bij het doen van investeringen. Tevens sprak ze de intentie uit om, ook op Europees niveau, werk te gaan maken van hoogwaardig hergebruik, het tegengaan van niet recyclebare verpakkingen en de toepassing van recyclaat. Het circulair inkopen door de overheid zal hieraan een forse bijdrage moeten leveren. Ook sprak ze zich uit voor een keuzevrijheid van gemeenten voor bron- en nascheiding en een vergoeding van de kosten van gemeenten door het bedrijfsleven.

De staatssecretaris ging tenslotte nog kort in op afgedankte elektrische apparaten (meer inzamelen en lekstromen aanpakken), matrassen (de mogelijkheden van producentenverantwoordelijkheid onderzoeken- vrijwillig of verplicht) en gaf aan geen verplichting in te stellen op het nascheiden van restafval op milieustraten. Dit kost te veel en levert te weinig op.

Naast statiegeld werden er in het AO dus veel punten kort aangetipt en ‘doorgeschoven’. De gesprekken over de evaluatie van de raamovereenkomst gaan de komende maanden door en zullen in de zomer hopelijk meer duidelijkheid opleveren. De reactie van het kabinet op de Transitieagenda’s zal ook veel duidelijkheid moeten geven over verschillende aandachtspunten die de NVRD in haar brief heeft aangedragen.