De RVO Regeling groenprojecten is per 1 juni jl. vernieuwd. De vernieuwing zorgt ervoor dat ondernemers in de afvalstoffensector financiering kunnen krijgen voor duurzame en innovatieve projecten.

Onder deze categorie projecten vallen diverse soorten projecten. Allereerst behoren projecten die zijn gericht op innovatie in technologie op het gebruik van apparatuur voor het verwerken van gerecycled materiaal tot een product onder de Regeling groenprojecten. Onder innovatieve technologie wordt verstaan nieuwe en nog niet bewezen technologie, en dus niet optimalisatie van oude technologie. Projecten die een hogere kwaliteit van het recyclaat, beter rendement bij dezelfde hoogwaardige kwaliteit en minder milieuschade bij het recyclen bewerkstelligen komen bijvoorbeeld in aanmerking voor de Regeling groenprojecten. Daarnaast komen projecten gericht op het in gebruik nemen van scheidingsapparatuur voor afval, bedoeld voor het scheiden van gemengde afvalstromen in deelstromen, in aanmerking voor de Regeling groenprojecten. Dit betekent dat innovatieve projecten op gebied van apparaten bij inductiescheiding, toepassen van visiontechnologie, magnetische dichtheidsscheiding en XRF-technologie financiering kunnen krijgen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft voor projecten binnen het thema Circulaire Economie, waar de bovenstaande projecten onder vallen, 13 miljoen euro vrij gemaakt. Om aanspraak te maken op de Regeling groenprojecten zult u een groenverklaring moeten aanvragen. Deze groenverklaring kunt u bij een bank met een groenfonds aanvragen. Klik op de link voor meer informatie over de aanvraagprocedure voor een groenverklaring