De gezamenlijke ambitie is om in 2020 nog maximaal 100 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner over te houden en minimaal 75% van het huishoudelijk afval te scheiden. Gemeenten hebben een sleutelpositie bij het behalen van deze ambities en pakken dit voortvarend op. De ambities zijn overgenomen in (nieuw) gemeentelijk afvalbeleid en gemeenten zijn druk bezig met de implementatie en investering in nieuwe inzamelstrategieën zoals diftar en omgekeerd inzamelen.

Daling hoeveelheid restafval ingezet Uit de voorlopige CBS-cijfers over 2018 blijkt dat weer grote stappen zijn gezet in het behalen van de VANG-doelen. De gemiddelde hoeveelheid restafval is gedaald tot circa 185 kilogram per inwoner en het scheidingspercentage is gestegen naar circa 63%. In 2017 bedroeg de hoeveelheid restafval nog 200 kilogram per inwoner en het scheidingspercentage 60%. Bij de start van het Uitvoeringsprogramma was dit nog ongeveer 250 kilogram en 50% afvalscheiding. Een daling van 70 kilogram restafval per inwoner in slechts drie jaar. Een ongeëvenaard succes in een half decennium afvalbeleid en een resultaat om trots op te zijn. De verbetering is goed zichtbaar in de onderstaande figuur; Nederland kleurt langzaam groen.

Meer aandacht voor kwaliteit Mede door dit succes is er nu meer aandacht voor de kwaliteit van de ingezamelde stromen. Kwaliteit van de pmd-fractie is bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp van gesprek bij de nieuwe afspraken over verpakkingen. Ook in het herziene Uitvoeringsprogramma VANG-HHA 2018-2020 ligt meer focus op kwaliteit. Hieraan wordt onder andere vorm gegeven door het Aanvalsplan GFT en textiel dat is gericht op meer en schonere deelstromen. Dit Aanvalsplan richt zich op de gehele keten en niet alleen op de schakel inzameling. Naast de gescheiden inzameling zijn ook de toegenomen kwaliteitseisen, veranderingen op de wereldmarkt en een verslechtering van de inputkwaliteit, zoals bij textiel, van invloed op de kwaliteit. Het programma VANG-HHA is en blijft gericht op afvalpreventie, afvalscheiding én het sluiten van kringlopen waarbij grondstoffen daadwerkelijk worden toegepast in nieuwe producten.

VANG in 2020Het jaar 2020 wordt een speciaal jaar voor het Uitvoeringsprogramma VANG huishoudelijk afval. In 2020 wordt onderzocht of de bovenstaande trend doorzet en welke resultaten na 2020 verwacht worden. Duidelijk is dat er nog veel ‘in het vat zit’. 2020 wordt dus een jaar van evalueren en vooruitkijken.

Ook in 2020 blijven we vanzelfsprekend gemeenten ondersteunen vanuit het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA om stappen te zetten naar een circulaire economie en de gezamenlijke ambities op het gebied van afvalscheiding, afvalpreventie en het sluiten van grondstofketens te realiseren. Wij komen graag op gesprek en bieden VANG-support op maat. Voor meer informatie zie www.vang-hha.nl

In de Volkskrant van 28 oktober 2019 verscheen ook een stuk over de daling in het restafval. Op de kop na is dit een prima artikel.