Gescheiden inzamelen hoeft niet huis-aan-huis inzamelen te betekenen. Onder gescheiden inzamelen worden ook inlever- of innamesystemen of andere inzamelregelingen begrepen. Dat kan bijvoorbeeld ook een brengvoorziening op de milieustraat zijn. De inzameling van PMD of PBD wordt echter niet beschouwd als een vorm van gescheiden inzameling, omdat het hierbij gaat om een mengsel van verschillende materialen die na de inzameling nog weer gescheiden moeten worden.

Gemeenten kunnen in de afvalstoffenverordening afwijken van de verplichting tot gescheiden inzameling wanneer voldaan wordt aan een aantal criteria uit de Europese Afvalkaderrichtlijn. Voor bioafval kan dat bijvoorbeeld als gescheiden inzameling niet leidt tot het beste milieuresultaat, technisch niet haalbaar is, of buitensporig duur is. Voor metaal, kunststof en glas kan van de verplichting tot bronscheiding worden afgeweken wanneer een andere manier van inzamelen niet van invloed is op het potentieel voor hergebruik of recycling. Voor papier en textiel bestaan geen uitzonderingsgronden. Deze stromen moeten dus altijd aan de bron gescheiden worden.

Het nascheiden van kunststof en metalen uit restafval, of de inzameling van PMD/PBD blijven dus mogelijk. De inzamelwijze moet in dat geval wel in de afvalstoffenverordening zijn opgenomen. Bovendien worden gemeenten in dat geval geacht om regelmatig te toetsen of nog steeds aan de afwijkingsgronden wordt voldaan.

Het is voor gemeenten dus raadzaam om te toetsen of de huidige afvalstoffenverordening compatibel is met de nieuwe verplichtingen. Als dat niet zo is hebben gemeenten tot 1 januari 2021 om de verordening aan te passen.