De NVRD-expertgroep Luiers organiseerde op 25 januari een online bijeenkomst voor gemeenten en inzamelaars om de vraag te beantwoorden: ‘wat vinden we van een UPV-luiers?’. De aanleiding voor de bijeenkomst was de aankondiging van staatssecretaris Vivianne Heijnen om een onderzoek te laten doen naar Uitgebreide ProducentenVerantwoordelijkheid (UPV) voor luiers en incontinentiemateriaal.

Bij de online bijeenkomst waren meer dan veertig deelnemers aanwezig om te praten over de hoofdvraag: ‘wat vinden we van een UPV voor luiers?’ Aan de hand van door de expertgroep geformuleerde uitgangspunten is verkend wat voor de NVRD-leden belangrijk is bij een UPV voor luiers.

Belangrijke punten die naar voren kwamen zijn onder andere:

  • Ambitieuze recyclingdoelstellingen stellen en hoogwaardige technieken ontwikkelen,
  • Meer grondstoffen uit de luiers halen,
  • Het maken van goede langdurige afspraken over de gescheiden inzameling van luiers,
  • Het stimuleren van innovatie.

Achtergrond van de bijeenkomst: onderzoek naar een UPV-luiers
Staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft aangekondigd onderzoek te laten doen naar een UPV voor luiers. Het Ministerie van IenW heeft aan de adviesbureaus Tauw en Rebel opdracht gegeven hiervoor een adviesrapport met aanbevelingen op te stellen. Zij houden de komende maanden stakeholderbijeenkomsten en nemen interviews af. De volgende vragen worden onder andere beantwoord in het onderzoek:

  • Welke doelstellingen kunnen geformuleerd worden om een circulaire keten te realiseren?
  • Wat zijn kosten en opbrengsten van een werkend UPV-systeem?
  • Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen?

Het onderzoek wordt na verwachting in mei 2023 gepubliceerd.

Aan de slag met een NVRD-standpunt over een UPV voor luiers
Met de uitkomsten van de online bijeenkomst gaat de NVRD-expertgroep Luiers aan de slag om te komen tot een NVRD-standpunt betreffende de UPV. Deze zal naar verwachting voor de publicatie van het onderzoek van Ministerie van IenW afgerond zijn.

Meer weten? Neem contact op met Vera Scherders van de NVRD.