Ten eerste omdat er anders dan voorgaande jaren een breder draagvlak lijkt te zijn om concrete stappen te zetten op het vlak van duurzaamheid. Ten tweede omdat circulaire economie een integraal onderdeel uitmaakt van dit document. In het huidige regeerakkoord waren dat slechts 3 zinnen.

Hieronder de belangrijkste punten uit het duurzaam regeerakkoord uitgelicht:

Algemene maatregelen

 • Keuze voor minder materiaaltypen, want alleen dan ontstaan voldoende grote homogene materiaalstromen die in de praktijk recyclebaar zijn. Chemische recycling is hierop een aanvulling.
 • Per sector worden harde afspraken gemaakt over de mate van circulariteit in 2025 en 2030, met als inzet in de Green Deal:
  • Maak afspraken over ‘gouden’ materialen, die bij voorkeur dienen te worden gebruikt en ‘foute’ materialen die worden uit gefaseerd.
  • Indien noodzakelijk wordt voor andere doeleinden (bijvoorbeeld multilayers voor medicijnen) gekeken naar innovatieve technieken in recycling.
  • Investeer in retoursystemen, per fabrikant of per branche; incl. statiegeldregeling of andere incentives voor retouren en maak afspraken over een overall-reductie van milieu-impact over de hele keten van grondstof tot product
  • Zet in op Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV)
 • Vermeld in digitale productpaspoorten gebruikte materialen, demontage- en recycleopties. Dit bevat ook ‘track & trace’ (bijvoorbeeld ondersteund door Artificial Intelligence) producten en materialen zijn traceerbaar over de keten in de hele productcyclus.
 • Stel bij inkoop circulariteitseisen op volgens de sectordoelen en harde criteria overeenkomstig met de nieuwe aanbestedingswet.
 • Financier circulaire samenwerking door het groeifonds, regionale fondsen en InvestNL

Circulariteit in de bouw

 • De overheid dient een regisserende rol te spelen bij het bijeenbrengen van de bouwindustrie en bouw-, installatie- en onderhoudsbedrijven bijeen.
 • Zet in op:
  • flexibel bouwen: gebruik van modulaire onderdelen en het stimuleren van hergebruik van materialen.
  • Zodanig bouwen dat in de gebouwlevensduur meerdere gezins- en samenlevingsvormen en gezinsgrootten zijn op te nemen.
  • Klimaat adaptief bouwen.
  • Bouwtechnieken veranderen. Zo wordt in twee fasen bouwen (harde casco en zachte wooninvulling) weer uitgangspunt in regelgeving en besluitvorming van woningen.
  • Uitgangspunten daarbij zijn circulair bouwen, gebruik van bio-based materialen en natuurinclusief bouwen. Bij bedrijfspanden en (woon)gebouwen stimuleren dat zonnepanelen over het gehele dak gelegd worden voor maximale opbrengst.

Of er in het nieuwe regeerakkoord een vergelijkbare ambitieuze duurzaamheidsparagraaf komt te staan is nog even afwachten. Maar het feit dat de duurzaamheidsafdelingen van links tot rechts hiertoe gekomen zijn is zoals gezegd veelbelovend!

Link: duurzaam regeerakkoord