We staan weer aan de vooravond van – wat belooft- een bewogen politiek jaar te worden. Voor het einde van dit kalenderjaar presenteert het kabinet het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE). Dit programma zal een groot aantal concrete doelen en acties bevatten op weg naar 50% minder grondstoffengebruik in 2030 en een circulaire economie in 2050. Om te komen tot deze circulariteitsdoelen maakt het ministerie onderscheid tussen vier knoppen waaraan ze kunnen draaien.

  1. Input: Het gaat hier om het minder gebruiken van grondstoffen door af te zien van producten, deze te delen of efficiënter te maken (ook wel narrow the loop genoemd).
  2. Gebruik: dit gaat om het langer en intensiever gebruiken van producten door hergebruik en reparatie, wat de vraag naar nieuwe grondstoffen vertraagt (ook wel slow the loop genoemd).
  3. Verlies: dit gaat om het sluiten van de kringloop door recycling van materialen en het tegengaan van verlies (ook wel close the loop genoemd)
  4. Substitutie: het gaat hier om het vervangen van eindige grondstoffen door hernieuwbare of secundaire grondstoffen of door andere meer algemeen beschikbare primaire grondstoffen met minder milieudruk.

Naast concrete maatregelen en doelen voor productgroepen zullen er ook meer generieke maatregelen in het NPCE terecht komen. Als voorbeeld wordt specifiek een sterkere inzet op het beter en meer gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval genoemd. Ook wordt specifiek het instrument UPV genoemd. Het ministerie van IenW wil kijken welke verbeteringen mogelijk zijn voor UPV als beleidsinstrument. Daarbij wordt eveneens gekeken naar de rol van gemeenten en hoe deze ondersteund kunnen worden. In het NPCE zullen de ervaren problemen bij UPV's in kaart worden gebracht en enkele verbetervoorstellen gedaan worden.

De staatssecretaris geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat bij de formulering goed wordt getoetst of deze haalbaar en uitvoerbaar zijn. Vanuit onze kennis en expertise over de uitvoering van afvalinzameling zullen wij als NVRD het ministerie actief ondersteunen en helpen hierbij.