Olaf Prinsen, directeur NVRD over de stemmingsuitslag:"Ik ben erg blij met dit resultaat. Er is de afgelopen jaren hard met leden (gemeenten en gemeentelijke bedrijven), collega's, VNG en Afvalfonds aan gewerkt. Nu aan de slag, op weg naar een steeds meer circulaire economie!"

De belangrijkste afspraken op een rijtje:

  • Door landelijke uniformiteit en vereenvoudiging van de scheidingsregels voor PMD zijn deze beter uit te leggen aan de inwoners. Hierbij wordt gestuurd op het voorkomen van op stoorstromen en niet op of iets wel of geen verpakking is of wel of niet recyclebaar is;
  • Door afspraken voor de langere termijn (2×5 jaar) wordt zowel investeringszekerheid geboden als ruimte voor innovatie in de keten;
  • Gemeenten kunnen ervoor kiezen om hun rol in de kunststofketen te beperken tot inzameling of zich aan te sluiten bij een publiek regieorgaan. Op die manier kunnen zij zelf bepalen hoeveel invloed zij willen uitoefenen op de wijze waarop het ingezamelde materiaal wordt gesorteerd en gerecycled en de bijdrage die ze hiermee aan de circulaire economie leveren.
  • Er komt een kostenvergoeding voor de inzameling van alle PMD-verpakkingen van €261 die jaarlijks geïndexeerd wordt. Deze geldt voor zowel recyclebare als niet recyclebare PMD-verpakkingen waarbij een maximum van 4% kunststof niet-verpakkingen en 15% stoorstromen vergoed wordt. Voor nascheiding komt er vanaf 2021 een landelijk vastgestelde inzamelvergoeding voor het % PMD in het restafval voor die delen van de gemeente waar geen bronscheiding van PMD plaatsvindt;
  • De financiële risico’s voor gemeenten in de keten worden beperkt tot een minimum. Het Afvalfonds vergoed de kosten voor het sorteren en vermarkten rechtstreeks aan de publieke regieorganen en private contractpartijen;
  • Er is een compromis gesloten over de afwikkeling van de bestaande discussiepunten en daarmee over de over afrekening 2017, 2018 en 2019 waarbij een oplossing wordt geboden voor de afrekening van de PET-trays, de correctie van 4,5% voor kunststof niet-verpakkingen en vergoeding voor het kunststof residu. Nedvang zal gemeenten hier rechtstreeks over informeren;
  • De verwevenheid met de aanpak zwerfafval wordt losgelaten en hierover worden aparte afspraken gemaakt. Totdat die afspraken er zijn geldt dat wat er in de Raamovereenkomst hierover is afgesproken.

 MotiesTijdens de BALV zijn ook nog een tweetal moties besproken. De motie van de gemeente Schiedam waarin het VNG-bestuur werd opgeroepen om voor steden met een combinatie van bron- en nascheiding van PMD de mogelijkheden voor een maatwerkoplossing te onderzoeken, is aangenomen. De motie van Gooise Meren en Eemnes om eerst een diepgravend onderzoek naar PMD-inzameling te doen, werd verworpen.

Han Noten, Voorzitter van de NVRD over de aanvullende afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen:

 Aan de slagNu de BALV heeft ingestemd met het pakket afspraken kunnen gemeenten zo snel mogelijk, als hun contractsituatie dit toelaat, overstappen naar de nieuwe afspraken. Tot die tijd blijven de afspraken rond de ketenregie uit de huidige Raamovereenkomst gelden waarbij voor 2020 een ketenvergoeding van € 656 is afgesproken. Gemeenten kunnen hun keuze voor dit regiemodel binnenkort kenbaar maken. Zij kunnen nog tot het einde van de Raamovereenkomst een keuze maken in welk ketenregiemodel zij willen stappen. De voorwaarden waaraan een samenwerkingsverband minimaal moet voldoen is beschreven in de bijlagen bij de ketenovereenkomst tussen VNG en Afvalfonds. Ook kunnen gemeenten ervoor kiezen om de huidige afspraken rond ketenregie tot het einde van de looptijd van de Raamovereenkomst Verpakkingen uit te dienen. De komende maanden worden de afspraken verder uitgewerkt; zo worden de samenstellingseisen voor het aangeleverde PMD en een beoordelingsprotocol met daarin heldere richtlijnen voor het uitvoeren van visuele inspecties op de overslaglocaties opgesteld en wordt gewerkt aan een communicatieplan waarbij de inwoners eenvoudige regels krijgen om te bepalen of iets PMD is of niet.  Via de website, social media en onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen.