Momenteel wordt de kaderrichtlijn Afvalstoffen herzien door de Europese commissie. Vanuit onze Europese koepelorganisatie Municipal Waste Europe (MWE) heeft de NVRD een actieve bijdrage geleverd aan de zienswijze die wij namens alle Europese gemeentelijke afvalinzamelaars hebben ingediend. De zienswijze gaat in op de volgende onderwerpen:

 • Bedrijfsafval
 • Afvalpreventie & (de definities van) hergebruik
 • Bouw- en sloopafval
 • Uitgebreide producenten verantwoordelijkheid
 • Kwaliteit van recycling
 • Preventie en recycling van grofvuil

Vanuit de NVRD hebben we specifiek aandacht gevraagd voor een aanscherping van artikel 8. over de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid. We pleiten hier voor een vijftal veranderingen:

 1. Duidelijkere rollen en verantwoordelijkheden voor gemeenten (in relatie tot producenten);
 2. Producenten dienen de volledige kosten te dragen voor de productgroep die onder de UPV valt;
 3. Een gelijk speelveld voor alle ketenpartners, waarin het publieke belang nadrukkelijk gewaarborgd blijft;
 4. Een nauwere betrokkenheid van producenten bij hun producentenorganisaties;
 5. Een herziening van de definitie en de vormgeving van tariefdifferentiatie.

Benieuwd geworden naar de volledige zienswijze? Bekijk het hier