Op 26 oktober vond er in de Tweede Kamer een tweeminutendebat plaats over circulaire economie, een vervolg op het commissiedebat van 4 oktober. Verschillende partijen dienden moties in die raken aan onze branche. Omdat het de laatste officiële vergaderdag was voor de verkiezingen op 22 november werd er tot diep in de nacht vergaderd en gestemd.

Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod. We zetten ze hieronder één voor één uiteen.

Statiegeld
De Partij voor de Dieren en D66 zetten hoog in op statiegeld. Ze kregen groen licht voor meer innamepunten, zoals in sportscholen en kantoren. Echter, hun voorstellen voor een innameplicht in winkels en een verhoging van het statiegeldbedrag werden van tafel geveegd. Ook hun ambitie om statiegeld in te voeren op drankenkartons kreeg geen meerderheid.

SUP en papieren bekertjes
De VVD, samen met SGP, BBB en PVV, diende twee moties in die oproepen om de SUP-regelgeving aan te passen. In de eerste motie verzoeken ze de regering om ruimte te bieden in de regels voor het gebruik van eenmalig bruikbare papieren bekers en bakjes mits deze maximaal slechts 5% kunststof bevatten, 100% gerecycled kunnen worden en aantoonbaar aan de in de regeling gestelde inzamelpercentages voldaan wordt. Wat deze motie in de praktijk gaat betekenen is nog onduidelijk. Het kabinet ontraadde deze motie omdat ze vrezen dat hierdoor te veel mogelijkheden worden gecreëerd om de SUP-regelgeving te vermijden. Toch werd deze motie aangenomen.

In de andere motie verzoeken de partijen de regering de door het Europees Parlement voorgestelde bredere definitie voor hoogwaardige recycling op te nemen in het eerste Circulaire Materialen Plan (CMP1), en in de ministeriele regeling eenmalige kunststofproducten. Ook deze motie werd ontraden door het kabinet, maar is wel aangenomen. Net zoals bij de andere VVD motie is het onzeker hoe deze in de praktijk tot uitvoering wordt gebracht. De voorgestelde definitie van hoogwaardige recycling door het Europees Parlement is namelijk momenteel nog onderwerp van discussie en is dus nog niet aangenomen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de regering vooruitlopend daarop al de nationale regels gaat aanpassen.

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
Onlangs verscheen er al een langverwachte brief van het kabinet met daarin verbetervoorstellen voor de UPV. Als aanvulling daarop diende het CDA een motie in over een centralere regierol in de afvalbranche. De partij verzoekt de regering om te verkennen hoe het Rijk of een onafhankelijke partij een meer centrale rol kan spelen, zonder dat producenten daardoor minder verantwoordelijkheid gaan dragen. Deze motie werd aangenomen, wat wijst op een groeiende consensus over dat er meer onafhankelijke regie dient te worden genomen bij de verschillende UPV’s. Kanttekening die hierbij gezet moet worden is dat het kabinet bij de beoordeling van deze motie heeft aangegeven dat het beslechten van geschillen tussen gemeenten en producenten altijd via de rechter dient te lopen.

Verbod op wegwerp e-sigaretten en garantie
D66 wist twee belangrijke moties door de Kamer te krijgen. De eerste betreft een verbod op wegwerp e-sigaretten. De partij verzoekt de regering om de mogelijkheid te onderzoeken om deze producten te verbieden. Gezien de groeiende zorgen over branden in ons afval en het borgen van de veiligheid van onze werknemers is dit een belangrijke stap.

De tweede motie van D66 richt zich op consumentenrechten. De partij verzoekt de regering om een publiekscampagne te starten om consumenten te wijzen op hun wettelijk garantierecht. Dit kan een belangrijke rol spelen in het bevorderen van duurzamer gebruik van producten, aangezien het mensen kan aanmoedigen om producten te repareren in plaats van weg te gooien.