De doelstelling van de UPV is om in 2025 50% van het afgedankte textiel opnieuw te gebruiken door middel van producthergebruik en recycling, waarvan tenminste 20% producthergebruik. In 2030 moeten deze percentages verder groeien naar 75%, respectievelijk 25%. Ook zijn er doelstellingen opgenomen voor het aandeel binnenlands producthergebruik (10% in 2025 en 15% in 2030) en voor het aandeel vezel-tot-vezel recycling (25% in 2025 en 33% in 2030).

De UPV wordt de komende tijd in overleg met de belanghebbende partijen verder vormgegeven, waarbij onderwerpen als specifieke uitzonderingen, tarifering en tariefdifferentiatie, het goed meenemen van e-commerce en de governance-structuur worden uitgewerkt. De NVRD is onderdeel van het Netwerkoverleg textiel, waarbinnen de producentenverantwoordelijkheid voor textiel samen met de andere betrokken stakeholders in de komende periode verder zal worden uitgewerkt.

De volledige brief met alle bijlagen is hier vinden.