De Europese commissie is bezig met een herziening van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Afgelopen weken hebben wij samen met onze Europese koepelorganisatie, Municipal Waste Europe (MWE) hard gewerkt aan een inbreng voor de consultatie die plaatsvindt rondom deze herziening.

De belangrijkste punten waarop wij als NVRD hebben ingezet in dit verband hebben te maken met artikel 8 van de Kaderrichtlijn. Dit artikel gaat over de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid. In deze inbreng pleiten we voor:

  1. Duidelijkere rollen en verantwoordelijkheden tussen producenten(organisaties) en gemeenten. Specifiek voor de aankomende UPV op textiel benadrukken we dat een UPV op textiel niet de reeds bestaande en succesvolle inzamelings- en sorteersystemen, mag ondermijnen.
  2. Volledige kostendekkende tarieven. Deze tarieven horen enerzijds te bestaan uit arbeidskosten en anderzijds ook de kosten van verwerkings- en inzamelingskosten van stromen die onder een UPV vallen, maar bij het restafval eindigen.
  3. Een gelijk speelveld voor alle ketenpartners. Bij de totstandkoming van een UPV, moeten alle ketenpartners gelijkwaardig en formeel betrokken worden. Dat kan onder andere door het inbouwen van checks and balances.
  4. Stimuleren van eco-design. Door middel van tariefdifferentiatie gericht op het stimuleren van herstelbaarheid, recyclebaarheid en duurzaamheid. Om daadwerkelijk te zorgen dat de beoogde doelstellingen van tariefdifferentiatie bereikt worden, pleiten wij voor minimumvereisten aan het ontwerp hiervan.