Op basis van een pilot in 2013 heeft de toenmalige staatssecretaris van Milieu de inzameling en recycling van drankenkartons aangemoedigd. Vanwege het ontbreken van een wettelijke doelstelling voor deze verpakkingenstroom was het noodzakelijk om hierover aanvullende afspraken te maken. In overleg met het Afvalfonds Verpakkingen is vervolgens afgesproken dat zij voor een periode van drie jaar (2015-2017) een vergoeding zou verstrekken van € 398,- per ton.

Evaluatie Raamovereenkomst Verpakkingen De drie Raamovereenkomstpartijen (I&M, VNG en Afvalfonds Verpakkingen) hebben destijds ook afgesproken dat de periode 2015-2017 zou worden geëvalueerd. Het bijbehorende onderzoek wordt eind dit jaar gepubliceerd. Vervolgens wordt een besluit genomen of én in hoeverre drankenkartons na 2017 kunnen worden ingezameld.

Zoals afgesproken worden momenteel meer onderdelen van de raamovereenkomst tegen het licht gehouden, in het kader van de brede (tussen)evaluatie. Onderwerpen als de ketenregie rondom kunststof en de verduurzaming van verpakkingen komen uitgebreid aan bod. De staatssecretaris heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de evaluatie in het Algemeen Overleg (van 13 december a.s.). Op basis van de aankomende gesprekken met de Raamovereenkomstpartijen zal meer bekend worden over de wijze waarop de evaluatieonderdelen hun beslag zullen krijgen vanaf 2018.

Voorlopig inzameling onder huidige voorwaarden Totdat een besluit genomen is over de toekomst van (de vergoeding voor) de inzameling van drankenkartons heeft het Afvalfonds Verpakkingen, in overleg met de VNG, aangegeven dat de inzameling ook na 2017 kan worden voortgezet onder de huidige voorwaarden. Ook heeft het Afvalfonds aangegeven dat er sprake zal zijn van een reële overgangstermijn, wanneer besloten wordt om de huidige afspraken over inzameling en recycling te wijzigen.

 

Bron: VNG website