Aangezien de meeste gemeenten voor de komende periode een contract hebben, de Raamovereenkomst nog tot 2023 loopt en er nog een aantal discussiepunten uit de afgelopen jaren zijn die opgelost moeten worden, is het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt en daar de tijd voor wordt genomen. Bij het afsluiten van de huidige Raamovereenkomst zijn veel van deze invullingen en afspraken achteraf gedaan en dat heeft geleid tot de huidige discussies. Voorgesteld is daarom om nu gezamenlijk aan het totale pakket aan maatregelen te werken en daarvoor een duidelijk proces af te spreken. Hierbij hebben we voorgesteld eerst deelafspraken te maken over de volgende onderwerpen, die uiteindelijk als geheel kunnen worden vastgesteld.

  1. Gezamenlijke doelen;
  2. Afspraken over inzameling drankenkartons;
  3. Rollen en wensen governance proces;
  4. Afspraken over acceptatiecriteria;
  5. Afspraken over ketenregie;
  6. Afspraken over vermarkting en recycling;
  7. Afspraken over controle en monitoring;
  8. Afspraken over vergoedingen;
  9. Brede communicatieaanpak richting gemeenten en burgers;
  10. Afspraken over zwerfafval.

Nadat al deze afspraken zijn voorbereid kan het totale pakket aan maatregelen, inclusief de governance, aan de achterbannen worden voorgelegd en vervolgens worden vastgesteld door de bestuurders van de Raamovereenkomst partijen.

Bij de uitwerking van deze afspraken wil NVRD de gemeenten en hun publieke bedrijven zoveel mogelijk betrekken en uitgaan van de uitkomsten van de peiling.