In hun rol van inzamelaars van huishoudelijk afval hebben gemeenten wel invloed op de vervuilingsgraad van ingezameld textiel. Alle textiel wordt daarbij ingezameld. Van laagwaardige of kapotte textiel kan bijvoorbeeld nog een poetsdoek worden gemaakt. Geen product om op te verdienen, maar wel beter dan grondstoffen verbranden. In samenwerking met Rijkswaterstaat voert de NVRD op dit moment verschillende projecten uit om de kwaliteit van ingezameld textiel te verbeteren.

VervuilingDe laatste jaren zijn gemeenten veel bezig met de VANG-doelstellingen om bewoners te bewegen minder restafval aan te bieden. Een veelgehoord argument luidt dat de toename van vervuiling het gevolg is van dit gemeentelijk beleid. Het realiseren daarvan heeft allerlei positieve gevolgen, zoals grotere gescheiden afvalstromen en beter en bewuster scheidingsgedrag van burgers. Er is een trendbreuk gerealiseerd, die heeft gezorgd dat veel meer afvalstromen opnieuw kunnen worden gebruikt. Behalve dat er meer gescheiden wordt ingezameld, zijn er ook klachten van verwerkers dat er meer vervuiling in bijvoorbeeld het textiel zit. Vanuit VANG zijn dan ook verschillende projecten rondom kwaliteit opgestart.

Zo worden er maatwerktrajecten gestart waarbij binnen een aantal pilotgemeenten data worden verzameld om de redenen van vervuiling beter in kaart te brengen. Doel is te komen tot een lijst van punten die gemeenten kunnen gebruiken om hun eigen textielinzameling te verbeteren. Daarnaast wordt het project marktconsultatie gestart. Bedoeling is om de contracten die gemeenten sluiten met inzamelaars, sorteerders en verwerkers van textiel onder de loep te nemen. Door middel van een marktconsultatie moet meer duidelijkheid verkregen worden over de vraag hoe die contracten zodanig kunnen worden ingericht dat optimaal gestuurd wordt op kwaliteit en in bredere zin de beweging richting een circulaire economie. Doel is om te komen tot een checklist die gemeenten kunnen gebruiken bij het “in de markt zetten” van textielinzameling en -verwerking. Laatste project is het creëren van meer duidelijkheid rondom de vraag wat wel en wat niet in de textielcontainer mag en vooral de communicatie daarover richting burger.

Goed recyclebare stoffenMet partners werken wij hard aan het verbeteren van de ingezamelde stromen, zodat we de transitie door kunnen zetten naar een circulaire economie. Troep in de keten, is echter ook troep eruit. En daar is de textielbranche als geheel aan zet, bijvoorbeeld door gezamenlijk toe te werken naar een vorm van producentenverantwoordelijkheid zodat alleen goed recyclebare stoffen op de markt worden gebracht. De NVRD denkt hierover, als branchevereniging van de inzamelende gemeenten, graag mee.