Dinsdag en woensdag was het jaarlijkse VNG congres. Vanuit de gemeente Rijswijk is er een motie ingediend rondom de inrichting van producentenverantwoordelijkheid. De motie is per acclamatie aangenomen. De motie vraagt in algemene zin om bij het inrichten van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor specifieke afvalstromen, meer rekening te houden met de wijze waarop gemeenten het huishoudelijk afval inzamelen.

Dit op een zodanige manier, dat afvalstromen waarvoor producentenverantwoordelijkheid geldt (zoals verpakkingen) of gaat gelden (textiel), door gemeenten op de juiste/optimale manier kunnen worden ingezameld en stroken met hun eigen doelstellingen. Voor deze inspanningen dienen gemeenten een dekkende kostenvergoeding te ontvangen van de producenten, die daartoe verplicht zijn of worden. Omdat gemeenten constateren dat zij (de VNG) niet snel tot overeenstemming komen met producenten, is de oproep gedaan om het Rijk in dit kader een regierol te geven. 

Klik hier voor de motie inclusief het advies aan het VNG bestuur.