In de eerste plaats de verhoging van de afvalstoffenbelasting van €13,21 naar €31,39. Op zich een begrijpelijke maatregel om de hoeveelheid te verbranden en/of te storten afval te verminderen. Wel is het jammer dat de rekening komt te liggen bij gemeenten en dus bij burgers die zich al jaren inzetten om de hoeveelheid restafval te beperken. De lasten (afvalstoffenheffing) voor een gemiddeld huidhouden stijgen door de belastingmaatregel met ongeveer €9,00 per jaar. Extra wrang omdat het verbranden van afval vaak buiten de invloedssfeer van gemeenten ligt door bijvoorbeeld een gebrek aan recycling capaciteit of de slechte recyclebaarheid van producten. Een financiële prikkel eerder in de keten of ter stimulans van ecodesign en/of recycling is wat betreft de NVRD noodzakelijk en ook veel effectiever om te komen tot een circulaire economie. Bijvoorbeeld uitbreiding van Producentenverantwoordelijkheid voor andere stromen zou een goede stimulans zijn om te komen tot minder restafval.

Daarnaast komt 2 keer 8 miljoen beschikbaar om aan de slag te gaan met de transitie-agenda’s om te komen tot een circulaire economie. In principe een goed signaal maar gezien de ambities in de transitieagenda’s en het groot aantal acties in de uitvoeringsplannen, is het wel de vraag of dat voldoende zal zijn. De investeringen die gemeenten doen in het kader van VANG om te komen tot meer afvalscheiding èn de extra investering ter bestrijding van zwerfafval overstijgen de jaarlijkse investering van het ministerie ruimschoots. Een investering van 8 miljoen komt neer op 0,50 cent per inwoner. Vergelijk dit eens met de lastenverzwaring door de afvalstoffenbelasting van €9,00 per huishouden. Het zou dan ook goed zijn als de opbrengsten uit de afvalstoffenbelasting terug zouden vloeien naar de sector en ingezet zouden worden om de duurzaamheidsambities te realiseren. De NVRD pleit ervoor om de beschikbare middelen met name in te zetten op het aanpakken van de meest urgente knelpunten en belemmeringen die momenteel worden ervaren (zoals de eerder genoemde punten bij afvalstoffenbelasting; slechte recyclebaarheid van producten en beperkte recyclecapaciteit en -afzet).

Klik hier voor de analyse en samenvatting begroting I & W.