Dit zorgpunt is door de Raamovereenkomstpartijen onderkend en heeft na grondig onderzoek geleid tot nieuwe afspraken die dit moeten oplossen. Ook geeft zij aan dat met deze afspraken er niets verandert aan de gemeentelijke autonomie bij het inzamelen van afval maar dat er gewerkt is aan een begrijpelijk en eenduidig inzamelsysteem waarbij PMD-inzameling het uitgangspunt is. Nu PMD-inzameling de standaard is ongeacht of een verpakking recyclebaar is of niet, ontstaat eenduidigheid en hoeven consumenten ook niet uitgebreid geïnstrueerd te worden over wat wel en niet in de PMD-fractie mag, maar kan de focus bij de communicatie komen te liggen op werkelijke stoorstromen in het proces. Met beantwoording van deze vragen spreekt de Minister haar vertrouwen uit over de nieuwe afspraken die zijn gemaakt. De volledige beantwoording van de vragen is te vinden via deze link: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D03535&did=2020D03535