Enige tijd geleden is in het Platform Ketenoptimalisatie besloten het totaal resterende budget uit de Zwerfafvalvergoeding van ruim €11 miljoen samen te voegen en eenmalig alsnog beschikbaar te stellen aan gemeenten. De vergoeding is beschikbaar voor de extra aanpak van zwerfafval in de periode 2023 - 2024. De maximale vergoeding per inwoner bedraagt €1,14.

De gemeente kan hiervoor via WasteTool tot en met 30 november een (jaar)plan indienen. De aangevraagde activiteiten dienen plaats te vinden/hebben gevonden in de periode 1 januari 2023 t/m 31 december 2024. (Jaar)plannen die na 30 november 2023 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Binnen 8 weken verneemt de gemeente of het ingediende (jaar)plan toereikend is en goedgekeurd kan worden. Meer informatie over het proces is hier te vinden.

Wanneer de ingediende en goedgekeurde (jaar)plannen het totale resterende budget van ruim €11 miljoen overschrijden, wordt de maximale vergoeding per inwoner naar rato verlaagd. Gemeenten worden in dat geval uiteraard geïnformeerd over de nieuwe, maximale vergoeding per inwoner. Mocht er nog budget resteren dan vervalt dat aan het Afvalfonds.

De handleiding voor het indienen van het (jaar)plan voor de periode 2023 en 2024 is terug te vinden onder ‘downloads’ in het account van de gemeente in WasteTool en op onze dossierpagina Zwerfafval, onder ‘meer weten’.