Nadere lezing leert dat dit gaat om plastic of PMD afval dat in grijze zakken bij de sorteerder wordt aangeboden. Deze zijn met het oog niet te controleren op wat erin zit en dat willen deze bedrijven graag. Gezamenlijk hebben de sorteerders daarom dit jaar nieuwe regels opgesteld waarin wordt aangegeven dat plastic of PMD afval dat wordt aangeboden in grijze vuilniszakken als restafval wordt gezien.

Al eerder berichtte de NVRD dat het niet zo kan zijn dat contractafspraken eenzijdig gewijzigd worden. Bij het afsluiten van de huidige contracten tussen gemeenten en sorteerbedrijven zijn namelijk al afspraken gemaakt over de acceptatiecriteria, het sorteerrendement en de vervuiling van de aangeleverde plastic of PMD-fractie. Deze afspraken in bestaande contracten gelden nog steeds als uitgangspunt tussen contractpartijen. Eventuele nieuwe of aanvullende acceptatiecriteria zullen dan ook eerst tussen gemeenten/uitvoeringsorganisaties enerzijds en de sorteerders anderzijds moeten worden overeengekomen.

Gemeenten hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in een verregaande afvalscheiding en zamelen meer afval gescheiden in dan iedereen een paar jaar geleden had verwacht. Uit eerder onderzoek van de NOS bleek dan ook dat burgers blij zijn met afvalscheiding en de bijdrage die ze hiermee leveren aan het milieu. 

Uiteraard is het mogelijk dat er sprake is van voortschrijdend inzicht voor wat betreft de processen. Daarom is het goed dat de keten en gemeenten en sorteerbedrijven in het bijzonder gezamenlijk naar een oplossing zoeken voor het controleprobleem bij de sorteerders. Hierover zal de NVRD overleg voeren met de Vereniging Afvalbedrijven. Belangrijk is dat er heldere en eenduidige communicatie naar de burger plaatsvindt over wat de voorkeur heeft en waarom dit zo is. Zowel afkeur van goed gescheiden plastic en PMD-afval moet te allen tijde voorkomen worden als dat de kosten hiervan automatisch afgewenteld worden op de gemeente en daarmee op de goedwillende burger.

link naar artikel NOS